Monitor Polski

M.P.2015.782

| Akt obowiązujący
Wersja od: 21 lipca 2015 r.

POROZUMIENIE
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Gabinetem Ministrów Ukrainy
z dnia 27 lutego 2013 r.
o wykonywaniu pracy przez członków rodzin, którzy pozostają na utrzymaniu członków personelu misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego

Przekład

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Ukrainy

Nr 72/22-612/2-641

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Rzeczypospolitej Polskiej

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy przesyła wyrazy szacunku Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i ma zaszczyt w imieniu Gabinetu Ministrów Ukrainy zaproponować zawarcie Porozumienia o wykonywaniu pracy przez członków rodzin, którzy pozostają na utrzymaniu członków personelu misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego, o następującej treści:

"Gabinet Ministrów Ukrainy i Rząd Rzeczypospolitej Polskiej uzgodniły, że członkowie rodzin, którzy pozostają na utrzymaniu członków personelu misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie, będą mogli, na zasadzie wzajemności, wykonywać pracę w Państwie przyjmującym zgodnie z przepisami tego Państwa i postanowieniami niniejszego Porozumienia.

Artykuł  1

Dla celów niniejszego Porozumienia określenie:

1. "wykonywanie pracy" oznacza zatrudnienie, wykonywanie innej pracy zarobkowej lub pełnienie funkcji w zarządach osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą;
2. "członek personelu misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego" oznacza pracownika Państwa wysyłającego skierowanego do pełnienia funkcji, jako przedstawiciel dyplomatyczny lub urzędnik konsularny oraz członka personelu administracyjno-technicznego misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego w Państwie przyjmującym, który nie jest obywatelem tego Państwa lub nie posiada w nim prawa stałego pobytu, zgodnie z definicjami zawartymi w artykule 1 litery e) oraz f) Konwencji Wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych z 1961 roku oraz w artykule 1 ustęp 1 litery d) i e) Konwencji Wiedeńskiej o stosunkach konsularnych z 1963 roku;
3. "członek rodziny" oznacza następującą osobę pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym i na utrzymaniu członka personelu misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego Państwa wysyłającego:
a) małżonka;
b) dziecko do 21 roku życia;
c) dziecko do 25 roku życia, które jest studentem studiów stacjonarnych szkół wyższych;
d) dziecko upośledzone fizycznie lub umysłowo i niezdolne do samodzielnego utrzymania się.
Artykuł  2
1. W przypadku, gdy członek rodziny członka personelu misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego Rzeczypospolitej Polskiej zamierza wykonywać pracę na Ukrainie lub gdy członek rodziny członka personelu misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego Ukrainy zamierza wykonywać pracę w Rzeczypospolitej Polskiej, Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie złoży pisemny wniosek do Protokołu Dyplomatycznego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy lub, odpowiednio, Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej złoży wniosek do Protokołu Dyplomatycznego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.
2. We wniosku, o którym mowa w ustępie 1, należy wskazać członka rodziny zamierzającego wykonywać pracę w Państwie przyjmującym, a także zawrzeć krótką charakterystykę stanowiska, które będzie zajmował, informacje na temat potencjalnego pracodawcy oraz wszelkie dodatkowe informacje wymagane przez właściwe organy Państwa przyjmującego, zgodnie z jego prawem wewnętrznym.
3. Protokół Dyplomatyczny Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy lub Protokół Dyplomatyczny Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej po sprawdzeniu, czy osoba spełnia przesłanki określone w Porozumieniu, najszybciej jak to będzie możliwe poinformuje Ambasadę drugiej Strony, że członek rodziny może wykonywać pracę na terytorium tego Państwa.
4. Członek rodziny będzie zwolniony z wymogu uzyskania zezwolenia na pracę w przypadku wykonywania pracy w Państwie przyjmującym.
Artykuł  3
1. Jeżeli członek rodziny, który pozostaje na utrzymaniu i wykonuje pracę na podstawie Porozumienia, korzysta z immunitetu od jurysdykcji cywilnej i administracyjnej Państwa przyjmującego na mocy artykułów 31 i 37 Konwencji Wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych z 18 kwietnia 1961 roku i innych właściwych umów międzynarodowych, Państwo wysyłające zrzeka się immunitetu w odniesieniu do wszelkich spraw wynikających z wykonywania pracy.
2. Jeżeli członek rodziny, który pozostaje na utrzymaniu i wykonuje pracę na podstawie niniejszego Porozumienia, korzysta z immunitetu od jurysdykcji karnej na podstawie artykułów 31 i 37 Konwencji Wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych z 18 kwietnia 1961 roku i innych właściwych umów międzynarodowych, Państwo wysyłające wnikliwie rozważy każdy wniosek o zrzeczenie się takiego immunitetu. Jeżeli immunitet nie zostanie uchylony, członek rodziny będzie odwołany.
Artykuł  4

Członek rodziny, który wykonuje pracę zgodnie z postanowieniami niniejszego Porozumienia, podlega przepisom o podatku dochodowym i przepisom o ubezpieczeniu społecznym obowiązującym w Państwie przyjmującym w odniesieniu do wszystkich kwestii związanych z wykonywaniem pracy w tym Państwie.

Artykuł  5
1. Niniejsze Porozumienie nie umożliwia członkowi rodziny wykonywania pracy na stanowiskach, które według prawa wewnętrznego Państwa przyjmującego mogą być zajmowane tylko przez obywateli tego Państwa.
2. Niniejsze Porozumienie nie umożliwia członkowi rodziny domagania się automatycznego uznania stopni, tytułów naukowych czy innych kwalifikacji. Uznawanie będzie odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wewnętrznego Państwa Przyjmującego.
Artykuł  6
1. Ambasada Państwa wysyłającego poinformuje Protokół Dyplomatyczny Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej lub Protokół Dyplomatyczny Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy o wszelkich zmianach dotyczących statusu członka rodziny wykonującego pracę.
2. Członek rodziny może wykonywać pracę do dnia:
a) w którym utracił status osoby pozostającej we wspólnocie domowej i na utrzymaniu członka personelu misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego zgodnie z Porozumieniem lub;
b) rozwiązania albo wygaśnięcia umowy o pracę lub innej umowy przewidującej wykonywanie pracy lub;
c) zakończenia pełnienia funkcji w Państwie przyjmującym przez osobę, od której uzależniony jest status tego członka rodziny.
3. Okres wykonywania pracy przez członka rodziny może zostać przedłużony w granicach przewidzianych w postanowieniach Konwencji Wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych z 18 kwietnia 1961 roku lub innych właściwych umowach międzynarodowych.
Artykuł  7

Niniejsze Porozumienie może być zmienione lub uzupełnione w każdym czasie w drodze dyplomatycznej za zgodą stron.

Zmiany lub uzupełnienia wejdą w życie w takim samym trybie jak niniejsze Porozumienie.

Jeżeli warunki określone w niniejszej nocie zostaną przyjęte przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, proponuje się, aby niniejsza nota oraz odpowiedź na nią stanowiły Porozumienie między Gabinetem Ministrów Ukrainy i Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o wykonywaniu pracy przez członków rodzin, którzy pozostają na utrzymaniu członków personelu misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego, zawarte na czas nieokreślony, które wejdzie w życie z dniem otrzymania późniejszej noty informującej o spełnieniu wymogów prawnych niezbędnych do związania się Porozumieniem.

Porozumienie pozostanie w mocy do czasu jego wypowiedzenia przez którąkolwiek ze Stron w drodze notyfikacji z zachowaniem dziewięćdziesięciodniowego okresu wypowiedzenia".

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy korzysta z okazji, aby ponowić Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej wyrazy wysokiego poważania.

Kijów, dnia 27 lutego 2013 roku

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Rzeczypospolitej Polskiej

DPT.2702.5.2013

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Ukrainy

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przesyła wyrazy szacunku Ministerstwu Spraw Zagranicznych Ukrainy i ma zaszczyt potwierdzić otrzymanie noty Ministerstwa numer 72/22-612/2-641 z dnia 27 lutego 2013 roku o następującej treści:

"Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy przesyła wyrazy szacunku Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i ma zaszczyt w imieniu Gabinetu Ministrów Ukrainy zaproponować zawarcie Porozumienia o wykonywaniu pracy przez członków rodzin, którzy pozostają na utrzymaniu członków personelu misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego, o następującej treści:

"Gabinet Ministrów Ukrainy i Rząd Rzeczypospolitej Polskiej uzgodniły, że członkowie rodzin, którzy pozostają na utrzymaniu członków personelu misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie, będą mogli, na zasadzie wzajemności, wykonywać pracę w Państwie przyjmującym zgodnie z przepisami tego Państwa i postanowieniami niniejszego Porozumienia.

Artykuł  1

Dla celów niniejszego Porozumienia określenie:

1. "wykonywanie pracy" oznacza zatrudnienie, wykonywanie innej pracy zarobkowej lub pełnienie funkcji w zarządach osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą;
2. "członek personelu misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego" oznacza pracownika Państwa wysyłającego skierowanego do pełnienia funkcji, jako przedstawiciel dyplomatyczny lub urzędnik konsularny oraz członka personelu administracyjno-technicznego misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego w Państwie przyjmującym, który nie jest obywatelem tego Państwa lub nie posiada w nim prawa stałego pobytu, zgodnie z definicjami zawartymi w artykule 1 litery e) oraz f) Konwencji Wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych z 1961 roku oraz w artykule 1 ustęp 1 litery d) i e) Konwencji Wiedeńskiej o stosunkach konsularnych z 1963 roku;
3. "członek rodziny" oznacza następującą osobę pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym i na utrzymaniu członka personelu misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego Państwa wysyłającego:
a) małżonka;
b) dziecko do 21 roku życia;
c) dziecko do 25 roku życia, które jest studentem studiów stacjonarnych szkół wyższych;
d) dziecko upośledzone fizycznie lub umysłowo i niezdolne do samodzielnego utrzymania się.
Artykuł  2
1. W przypadku, gdy członek rodziny członka personelu misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego Rzeczypospolitej Polskiej zamierza wykonywać pracę na Ukrainie lub gdy członek rodziny członka personelu misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego Ukrainy zamierza wykonywać pracę w Rzeczypospolitej Polskiej, Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie złoży pisemny wniosek do Protokołu Dyplomatycznego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy lub, odpowiednio, Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej złoży wniosek do Protokołu Dyplomatycznego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.
2. We wniosku, o którym mowa w ustępie 1, należy wskazać członka rodziny zamierzającego wykonywać pracę w Państwie przyjmującym, a także zawrzeć krótką charakterystykę stanowiska, które będzie zajmował, informacje na temat potencjalnego pracodawcy oraz wszelkie dodatkowe informacje wymagane przez właściwe organy Państwa przyjmującego, zgodnie z jego prawem wewnętrznym.
3. Protokół Dyplomatyczny Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy lub Protokół Dyplomatyczny Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej po sprawdzeniu, czy osoba spełnia przesłanki określone w Porozumieniu, najszybciej jak to będzie możliwe poinformuje Ambasadę drugiej Strony, że członek rodziny może wykonywać pracę na terytorium tego Państwa.
4. Członek rodziny będzie zwolniony z wymogu uzyskania zezwolenia na pracę w przypadku wykonywania pracy w Państwie przyjmującym.
Artykuł  3
1. Jeżeli członek rodziny, który pozostaje na utrzymaniu i wykonuje pracę na podstawie Porozumienia, korzysta z immunitetu od jurysdykcji cywilnej i administracyjnej Państwa przyjmującego na mocy artykułów 31 i 37 Konwencji Wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych z 18 kwietnia 1961 roku i innych właściwych umów międzynarodowych, Państwo wysyłające zrzeka się immunitetu w odniesieniu do wszelkich spraw wynikających z wykonywania pracy.
2. Jeżeli członek rodziny, który pozostaje na utrzymaniu i wykonuje pracę na podstawie niniejszego Porozumienia, korzysta z immunitetu od jurysdykcji karnej na podstawie artykułów 31 i 37 Konwencji Wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych z 18 kwietnia 1961 roku i innych właściwych umów międzynarodowych, Państwo wysyłające wnikliwie rozważy każdy wniosek o zrzeczenie się takiego immunitetu. Jeżeli immunitet nie zostanie uchylony, członek rodziny będzie odwołany.
Artykuł  4

Członek rodziny, który wykonuje pracę zgodnie z postanowieniami niniejszego Porozumienia, podlega przepisom o podatku dochodowym i przepisom o ubezpieczeniu społecznym obowiązującym w Państwie przyjmującym w odniesieniu do wszystkich kwestii związanych z wykonywaniem pracy w tym Państwie.

Artykuł  5
1. Niniejsze Porozumienie nie umożliwia członkowi rodziny wykonywania pracy na stanowiskach, które według prawa wewnętrznego Państwa przyjmującego mogą być zajmowane tylko przez obywateli tego Państwa.
2. Niniejsze Porozumienie nie umożliwia członkowi rodziny domagania się automatycznego uznania stopni, tytułów naukowych czy innych kwalifikacji. Uznawanie będzie odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wewnętrznego Państwa Przyjmującego.
Artykuł  6
1. Ambasada Państwa wysyłającego poinformuje Protokół Dyplomatyczny Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej lub Protokół Dyplomatyczny Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy o wszelkich zmianach dotyczących statusu członka rodziny wykonującego pracę.
2. Członek rodziny może wykonywać pracę do dnia:
a) w którym utracił status osoby pozostającej we wspólnocie domowej i na utrzymaniu członka personelu misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego zgodnie z Porozumieniem lub;
b) rozwiązania albo wygaśnięcia umowy o pracę lub innej umowy przewidującej wykonywanie pracy lub;
c) zakończenia pełnienia funkcji w Państwie przyjmującym przez osobę, od której uzależniony jest status tego członka rodziny.
3. Okres wykonywania pracy przez członka rodziny może zostać przedłużony w granicach przewidzianych w postanowieniach Konwencji Wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych z 18 kwietnia 1961 roku lub innych właściwych umowach międzynarodowych.
Artykuł  7

Niniejsze Porozumienie może być zmienione lub uzupełnione w każdym czasie w drodze dyplomatycznej za zgodą stron.

Zmiany lub uzupełnienia wejdą w życie w takim samym trybie jak niniejsze Porozumienie.

Jeżeli warunki określone w niniejszej nocie zostaną przyjęte przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, proponuje się, aby niniejsza nota oraz odpowiedź na nią stanowiły Porozumienie między Gabinetem Ministrów Ukrainy i Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o wykonywaniu pracy przez członków rodzin, którzy pozostają na utrzymaniu członków personelu misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego, zawarte na czas nieokreślony, które wejdzie w życie z dniem otrzymania późniejszej noty informującej o spełnieniu wymogów prawnych niezbędnych do związania się Porozumieniem. Porozumienie pozostanie w mocy do czasu jego wypowiedzenia przez którąkolwiek ze Stron w drodze notyfikacji z zachowaniem dziewięćdziesięciodniowego okresu wypowiedzenia".

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy korzysta z okazji, aby ponowić Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej wyrazy wysokiego poważania.".

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej ma zaszczyt poinformować, że Rząd Rzeczypospolitej Polskiej akceptuje treść noty Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy oraz, że nota powyższa i niniejsza odpowiedź na nią stanowią Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Gabinetem Ministrów Ukrainy, które zostanie zawarte z dniem otrzymania niniejszej noty przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy.

Jednocześnie Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej oświadcza, że przedmiotowe Porozumienie wejdzie w życie z dniem otrzymania późniejszej noty informującej o spełnieniu wymogów prawnych niezbędnych do związania się Porozumieniem.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z okazji, aby ponowić Ministerstwu Spraw Zagranicznych Ukrainy wyrazy wysokiego poważania.

Warszawa, dnia 27 lutego 2013 roku