Uiszczanie opłat paszportowych.

Monitor Polski

M.P.1959.103.555

Akt utracił moc
Wersja od: 28 lutego 1966 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 24 grudnia 1959 r.
w sprawie uiszczania opłat paszportowych.

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1959 r. o paszportach (Dz. U. Nr 36, poz. 224) oraz w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1959 r. o opłatach za paszporty wydane w kraju oraz wkładki paszportowe do dowodów osobistych i dokumenty podróży (Dz. U. Nr 46, poz. 281) w porozumieniu z Ministrem Finansów zarządza się, co następuje:
1. 1
Opłaty paszportowe za paszporty, wkładki paszportowe do dowodów osobistych i dokumenty podróży oraz za wznawianie ich ważności i dokonywania w nich zmian uiszcza się - z wyjątkiem przypadków określonych w § 3 ust. 1 - na konto właściwej komendy wojewódzkiej (równorzędnej) Milicji Obywatelskiej w Narodowym Banku Polskim - gotówką w kasach tego banku lub trzyodcinkowym przekazem za pośrednictwem urzędów (agencji) pocztowych.
2.
Opłatę paszportową od podań o wydanie paszportu, wkładki paszportowej do dowodu osobistego i dokumentu podróży oraz o poczynienie w nich zmian lub wznowienie ich ważności, jak również od odwołań w tych sprawach uiszcza się w formie znaczków skarbowych, z wyjątkiem przypadków określonych w § 3 ust. 1.
3.
Przy uiszczaniu opłaty znaczkami skarbowymi mają odpowiednie zastosowanie przepisy §§ 10 i 11 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 1958 r. w sprawie pobierania i uiszczania opłaty skarbowej oraz prowadzenia rejestrów opłaty skarbowej (Monitor Polski Nr 3, poz. 12).
1. 2
Dowodem uiszczenia gotówką opłat paszportowych za paszporty, wkładki paszportowe do dowodów osobistych i dokumenty podróży oraz za wznawianie ich ważności i dokonywanie w nich zmian jest pokwitowanie Narodowego Banku Polskiego, a w razie wniesienia opłaty w urzędzie pocztowym - odcinek przekazu, na którym przyjęcie wpłaty stwierdzone zostało przez urząd pocztowy. Pokwitowanie to lub odcinek należy złożyć organom paszportowym w chwili odbioru któregokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów.
2. 3
Organy paszportowe mogą odmówić przyjęcia pokwitowania wydanego przez Narodowy Bank Polski lub odcinka przekazu pocztowego, jeżeli nazwisko osoby zobowiązanej do wpłaty, cel wniesionej opłaty lub konto, na które opłata ta powinna być przekazana, nie zostało wypełnione lub wypełnione zostało w sposób nieczytelny.
1. 4
Urzędy, instytucje oraz jednostki gospodarki uspołecznionej upoważnione do występowania w sprawach paszportowych do Biura Paszportów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych lub komend wojewódzkich (równorzędnych) Milicji Obywatelskiej uiszczają opłatę paszportową za podania, paszporty, wkładki paszportowe do dowodów osobistych i dokumenty podróży, jak również za wznawianie ich ważności i dokonywanie w nich zmian przelewem, odpowiednio na rachunek dochodów Zarządu Administracyjno-Gospodarczego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych albo wydziału finansowego komendy wojewódzkiej (równorzędnej) Milicji Obywatelskiej w Narodowym Banku Polskim - po otrzymaniu noty przewidzianej w § 4 ust. 2.
2.
Listę urzędów, instytucji oraz jednostek gospodarki uspołecznionej dokonujących opłat paszportowych w tym trybie ustali Dyrektor Biura Paszportów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
1. 5
Wysokość należności z tytułu opłat paszportowych regulowanych w trybie określonym w § 3 niniejszego zarządzenia ustala się na podstawie "rejestru opłat paszportowych" prowadzonego przez Biuro Paszportów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych lub komendy wojewódzkie (równorzędne) Milicji Obywatelskiej.
2. 6
W okresach piętnastego i ostatniego dnia każdego miesiąca Biuro Paszportów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych lub właściwa komenda wojewódzka (równorzędna) Milicji Obywatelskiej wystawiać będzie noty obciążające urzędy, instytucje oraz jednostki gospodarki uspołecznionej (§ 3 ust. 2) należnością z tytułu opłat paszportowych za okres ubiegły. Noty te wystawiać należy w trzech egzemplarzach, z których jeden przesyła się urzędowi, instytucji lub jednostce gospodarki uspołecznionej, drugi do organu finansowego jednostki, na której konto wpłata ma być dokonana, trzeci pozostaje w Biurze Paszportów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych lub we właściwej komendzie wojewódzkiej (równorzędnej) Milicji Obywatelskiej.
3.
W aktach właściwej sprawy paszportowej należy odnotować numer pozycji rejestru, wymienionego w ust. 1, pod którą wpisana została należność z tytułu opłaty paszportowej.
1.
Uiszczenie w tych przypadkach (§ 4) należności z tytułu opłaty paszportowej powinno być dokonywane w terminie dni dziesięciu od daty doręczenia noty obciążającej.
2.
Organy paszportowe mogą uzależnić dokonywanie dalszych czynności paszportowych od uregulowania należności z tytułu opłat paszportowych za okres ubiegły.
1.
Opłata paszportowa podlega zwrotowi, jeżeli została uiszczona nienależnie lub w kwocie wyższej od ustawowo przewidzianej albo jeżeli mimo uiszczenia opłaty nie wydano dokumentu lub nie wprowadzono w nim zmiany.
2.
Opłata paszportowa od podań i odwołań nie podlega zwrotowi.
1.
Zwrotu opłaty paszportowej dokonuje na wniosek zainteresowanej osoby organ finansowy jednostki, na której rachunek opłata paszportowa została uiszczona.
2.
Podstawą do zwrotu opłaty paszportowej jest zaświadczenie właściwych organów paszportowych, stwierdzające, że pobrana opłata podlega zwrotowi, oraz dowód dokonania wpłaty.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1960 r.
1 § 1 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 14 lutego 1966 r. (M.P.66.6.53) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 28 lutego 1966 r.
2 § 2 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) zarządzenia z dnia 14 lutego 1966 r. (M.P.66.6.53) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 28 lutego 1966 r.
3 § 2 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b) zarządzenia z dnia 14 lutego 1966 r. (M.P.66.6.53) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 28 lutego 1966 r.
4 § 3 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 14 lutego 1966 r. (M.P.66.6.53) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 28 lutego 1966 r.
5 § 4 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. a) zarządzenia z dnia 14 lutego 1966 r. (M.P.66.6.53) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 28 lutego 1966 r.
6 § 4 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. b) zarządzenia z dnia 14 lutego 1966 r. (M.P.66.6.53) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 28 lutego 1966 r.