§ 5. - Udzielanie urzędom celnym uprawnień do skupu zagranicznych pieniędzy i czeków podróżniczych.

Monitor Polski

M.P.1970.27.224

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 sierpnia 1970 r.
§  5.
Traci moc zarządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 1951 r. w sprawie skupu pieniędzy zagranicznych przez urzędy celne (Monitor Polski Nr 57, poz. 757).