Udzielanie studentom szkół wyższych pomocy w gromadzeniu środków finansowych na wkłady mieszkaniowe.

Monitor Polski

M.P.1983.41.235

Akt utracił moc
Wersja od: 20 grudnia 1983 r.

UCHWAŁA Nr 175
RADY MINISTRÓW
z dnia 6 grudnia 1983 r.
w sprawie udzielania studentom szkół wyższych pomocy w gromadzeniu środków finansowych na wkłady mieszkaniowe.

Rada Ministrów uchwala, co następuje:
1.
Studenci wykazujący się dobrymi postępami w nauce i znajdujący się w trudnych warunkach materialnych, którzy nie zgromadzili na mieszkaniowej książeczce oszczędnościowej wymaganego wkładu, mogą uzyskać przyrzeczenie udzielenia kredytu bankowego na uzupełnienie wymaganego wkładu mieszkaniowego.
2.
Przyrzeczenie, o którym mowa w ust. 1, jest udzielane w formie zaświadczenia wydawanego przez rektora szkoły wyższej.
3.
Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 2, oznacza posiadanie przez studenta wymaganego wkładu mieszkaniowego w dniu wydania zaświadczenia.
4.
O zaświadczenia mogą ubiegać się studenci co najmniej drugiego roku studiów należycie wywiązujący się z obowiązków studenta.
5.
Osobie skreślonej z listy studentów rektor szkoły wyższej cofa przyrzeczenie uzyskane w trybie uchwały, o czym szkoła zawiadamia właściwą spółdzielnię mieszkaniową.
Szczegółowe warunki i tryb wydawania zaświadczeń, o których mowa w § 1, określi Minister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki po zasięgnięciu opinii naczelnych organów organizacji studenckich o zasięgu ogólnokrajowym, w porozumieniu z Prezesem Narodowego Banku Polskiego i Zarządem Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego.
1.
Osobom przyjętym w poczet członków spółdzielni mieszkaniowych na podstawie zaświadczenia, o którym mowa w § 1, jest udzielany kredyt bankowy na uzupełnienie wkładu mieszkaniowego na warunkach ustalonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1982 r. w sprawie zasad udzielania kredytu bankowego na cele mieszkaniowe (Dz. U. z 1983 r. Nr 1, poz. 4 i Nr 54, poz. 241), jeżeli systematycznie oszczędzały na książeczkach mieszkaniowych do momentu zakwalifikowania do przydziału mieszkania.
2.
Prezes Narodowego Banku Polskiego będzie zapewniał niezbędne środki na ten cel w ramach rocznych planów kredytowych.
Do studenckich książeczek mieszkaniowych założonych przed wejściem w życie uchwały stosuje się przepisy § 17 zarządzenia Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 21 kwietnia 1983 r. w sprawie zasad i warunków gromadzenia przez ludność środków własnych na oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych (Monitor Polski Nr 14, poz. 83).
Traci moc uchwała nr 218 Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 1973 r. w sprawie studenckich książeczek mieszkaniowych (Monitor Polski z 1973 r. Nr 41, poz. 244 i z 1977 r. Nr 34, poz. 170).
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1984 r.