Rozdział 9 - Przepisy końcowe. - Udzielanie pomocy kredytowej Państwa na rozwój produkcji rolnej i rzemiosła wiejskiego.

Monitor Polski

M.P.1957.48.298

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 czerwca 1957 r.

IX.

Przepisy końcowe.

§  34.
1.
W razie zużycia udzielonego kredytu niezgodnie z przeznaczeniem - cała pobrana suma podlega natychmiastowemu zwrotowi wraz z odsetkami i innymi należnościami.
2.
Kredyt nie spłacony w terminie i nie sprolongowany oraz kredyt, który stał się wymagalny stosownie do przepisów ust. 1, podlega ściągnięciu w drodze egzekucji.
§  35.
Wysokość oprocentowania kredytów regulują odrębne przepisy.
§  36.
Na podstawie przepisów niniejszego zarządzenia Prezes Narodowego Banku Polskiego i Dyrektor Banku Rolnego - każdy w swoim zakresie - wydadzą szczegółowe instrukcje dla aparatu bankowego i kas spółdzielczych w sprawie zasad i trybu przyznawania pomocy kredytowej Państwa dla wsi.
§  37.
1.
Tracą moc:
a)
zarządzenie Ministra Finansów i Ministra Rolnictwa z dnia 4 lutego 1956 r. w sprawie zasad udzielania kredytów długoterminowych na nakłady inwestycyjne i produkcyjne rolniczym spółdzielniom produkcyjnym,
b)
instrukcja Ministrów Finansów i Rolnictwa z dnia 21 czerwca 1956 r. w sprawie udzielania pomocy kredytowej dla ludności wiejskiej (Monitor Polski Nr 57, poz. 625).
2.
W odniesieniu do warunków spłaty kredytów udzielonych przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia mają zastosowanie przepisy obowiązujące w okresie, w którym kredyty te były udzielone.
3.
Upoważnia się Bank Rolny do zmiany w porozumieniu z kredytobiorcami umów zawartych z nimi przed wejściem w życie niniejszego zarządzenia celem dostosowania warunków spłaty tych kredytów do przepisów niniejszego zarządzenia.
4.
Kredyty krótkoterminowe i długoterminowe udzielone przed wejściem w życie niniejszego zarządzenia rzemieślnikom wiejskim przez Bank Rolny i Narodowy Bank Polski na wszystkie cele poza budownictwem wymienione banki przekażą do kas spółdzielczych, jeżeli łączne zadłużenie poszczególnego kredytobiorcy z tego tytułu nie przekracza kwoty 20.000 zł. Kredyty udzielone rzemieślnikom wiejskim przez Narodowy Bank Polski w wysokości ponad 20.000 zł Narodowy Bank Polski przekaże Bankowi Rolnemu.
§  38.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.