Rozdział 3 - Kredyty dla zespołów, spółek, zrzeszeń i kółek rolniczych. - Udzielanie pomocy kredytowej Państwa na rozwój produkcji rolnej i rzemiosła wiejskiego.

Monitor Polski

M.P.1957.48.298

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 czerwca 1957 r.

III.

Kredyty dla zespołów, spółek, zrzeszeń i kółek rolniczych.

§  15.
1.
Z kredytów mogą korzystać zespoły, spółki i zrzeszenia, posiadające i nie posiadające osobowości prawnej, zorganizowane przez rolników gospodarujących indywidualnie i inne grupy ludności wiejskiej w celu wykonania określonych zadań gospodarczych.
2.
Kredyty mogą być udzielane również kółkom rolniczym w przypadku prowadzenia przez nie działalności gospodarczej.
§  16.
1.
Kredytów długoterminowych z okresem spłaty do 20 lat i krótkoterminowych z okresem spłaty do 18 miesięcy udziela Bank Rolny.
2.
Kredyty udzielane są na wniosek kredytobiorcy na podstawie opinii działającej przy banku komisji społecznej (kredytowej) składającej się z przedstawicieli prezydium powiatowej rady narodowej i powiatowego związku kółek i organizacji rolniczych lub Związku Samopomocy Chłopskiej.
§  17.
Wysokość i rodzaj kredytów, tryb przyznawania, sposób zabezpieczenia i terminy spłaty kredytów oraz inne warunki ustala bank w zależności od przeznaczenia kredytów, wysokości środków własnych, jakie zespoły, spółki, zrzeszenia i kółka wnoszą na wykonywanie podjętych zadań gospodarczych, i możliwości płatniczych kredytobiorców.