Rozdział 2 - Kredyty dla rolniczych spółdzielni produkcyjnych. - Udzielanie pomocy kredytowej Państwa na rozwój produkcji rolnej i rzemiosła wiejskiego.

Monitor Polski

M.P.1957.48.298

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 czerwca 1957 r.

II.

Kredyty dla rolniczych spółdzielni produkcyjnych.

§  6.
Rolnicze spółdzielnie produkcyjne mogą korzystać z udzielanego przez Bank Rolny kredytu krótkoterminowego i długoterminowego na nakłady produkcyjne oraz z kredytu długoterminowego na nakłady inwestycyjne, związane z prowadzeniem i rozwojem gospodarstwa rolnego, na zakup, wydzierżawienie i uruchamianie małych obiektów przetwórstwa rolnego, na budowę i uruchamianie małych wytwórni materiałów budowlanych, na budownictwo dla członków spółdzielni produkcyjnych.
§  7.
Krótkoterminowy kredyt na nakłady produkcyjne może mieć formę:
a)
bieżącego uzupełniania środków własnych spółdzielni pod warunkiem zobowiązania się spółdzielni do przeprowadzania operacji pieniężnych za pośrednictwem banku,
b)
jednorazowych, udzielanych na podstawie doraźnych wniosków spółdzielni pożyczek na ściśle określone cele.
§  8.
1.
Długoterminowy kredyt na nakłady produkcyjne udzielany jest na zagospodarowanie odłogów, zagospodarowanie pomelioracyjne łąk i pastwisk, zagospodarowanie użytków zielonych i hal górskich, na zakup inwentarza martwego nie zaliczanego do środków trwałych, na spłatę członkom wkładów odpłatnych nie mających charakteru środków trwałych i na inne cele produkcyjne.
2.
Długoterminowy kredyt na zakup inwentarza martwego nie zaliczanego do środków trwałych może być udzielany jedynie nowozorganizowanym spółdzielniom w pierwszym roku ich gospodarki zespołowej.
§  9.
Na wszelkie nakłady inwestycyjne spółdzielni w danym roku udzielany jest ogólny kredyt długoterminowy bez szczegółowego określania przeznaczenia.
§  10.
1.
Krótkoterminowy kredyt na nakłady produkcyjne płatny jest po zakończeniu tego okresu produkcyjnego, na który został zaciągnięty. Termin spłaty nie może przekraczać 18 miesięcy.
2.
Okres spłaty długoterminowego kredytu na nakłady produkcyjne nie może przekraczać 4 lat z możliwością zastosowania karencji do 2 lat.
3.
Kredyt długoterminowy na nakłady inwestycyjne płatny jest w okresie dostosowanym do warunków gospodarczych zainteresowanej spółdzielni. Okres spłaty nie może przekraczać lat 30 z możliwością zastosowania karencji do lat 6.
§  11.
1.
Warunki i wysokość udzielanych kredytów oraz terminy ich spłaty ustala bank w porozumieniu ze spółdzielnią produkcyjną.
2.
Decyzję o przyznaniu kredytu bank podejmuje na podstawie opinii komisji kredytowej, w skład której wchodzą przedstawiciele prezydium powiatowej rady narodowej i związku spółdzielni produkcyjnych.
§  12.
1.
Kredyty udzielane są na wniosek zainteresowanej spółdzielni. Spółdzielnia produkcyjna ubiegająca się o kredyt zobowiązana jest do złożenia następujących dokumentów:
a)
odpisu uchwały ogólnego zebrania członków określającej górną granicę zobowiązań,
b)
preliminarza wpływów i wydatków spółdzielni na dany rok,
c)
odpisu bilansu za ubiegły rok.
2.
Spółdzielnia nowozorganizowana składa, prócz dokumentów określonych w ust. 1 lit. a) i b) - wyciąg z rejestru sądowego stwierdzający zarejestrowanie spółdzielni oraz poświadczony przez sąd odpis statutu.
3.
Na zabezpieczenie udzielonego kredytu spółdzielnia składa w banku skrypt dłużny. Bank może żądać od spółdzielni złożenia dodatkowego zabezpieczenia udzielonego kredytu w formie uzgodnionej ze spółdzielnią.
§  13.
1.
Bank uprawniony jest do badania gospodarki spółdzielni, która ubiega się o kredyt bankowy lub z kredytu takiego korzysta. Badanie to obejmuje swym zakresem możliwości płatnicze spółdzielni oraz celowość zużycia i stan zabezpieczenia kredytu.
2.
W przypadku stwierdzenia poważniejszych nieprawidłowości w gospodarce spółdzielni, grożących niewywiązywaniem się jej z zaciągniętych zobowiązań wobec banku, bank ma prawo wstrzymać dalsze kredytowanie bądź uzależnić je od podjęcia przez spółdzielnię odpowiednich środków w celu doprowadzenia gospodarki do należytego stanu.
§  14.
Finansowanie spółdzielni produkcyjnych przez Bank Rolny odbywa się przy zachowaniu pełnej swobody spółdzielni w dysponowaniu ich majątkiem i środkami finansowymi.