Monitor Polski

M.P.1955.9.103

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 lutego 1955 r.

INSTRUKCJA
MINISTRA GÓRNICTWA
z dnia 31 grudnia 1954 r.
w sprawie udzielania młodym robotnikom pracującym pod ziemią, wstępującym w związki małżeńskie, pożyczek na zakup mebli i zagospodarowanie się.

W związku z § 7 pkt 2 uchwały nr 654 Rady Ministrów z dnia 18 września 1954 r. w sprawie szczególnych uprawnień młodzieży górniczej zatrudnionej w kopalniach węgla (Monitor Polski Nr 91, poz. 1014) ustala się, co następuje:
§  1. Młodzi robotnicy, wstępujący w związki małżeńskie, którzy przepracowali dwa lata w górnictwie węglowym pod ziemią, mają prawo do otrzymania pomocy finansowej ze strony zatrudniającej ich kopalni w formie ratalnego nabycia umeblowania i przedmiotów gospodarstwa domowego. W celu otrzymania tej pomocy zainteresowani robotnicy powinni zgłosić kierownictwu kopalni wniosek z wyszczególnieniem przedmiotów, na których nabycie pragną uzyskać pomoc finansową kopalni, przy czym pomoc ta nie może przekraczać 6.000 zł i podlega spłacie w 24 równych ratach miesięcznych.
§  2. Wnioski zaakceptowane przez kierownictwo kopalni w terminie nie przekraczającym dni 14 od daty ich złożenia kopalnia kieruje do właściwego oddziału zaopatrzenia robotniczego, który wyposaża zainteresowanego w wymienione we wniosku przedmioty, po uprzednim złożeniu przez niego kierownictwu kopalni zobowiązania terminowej spłaty rat według wzoru ustalonego w załączniku.
§  3. Po zrealizowaniu wniosku (§ 2) oddział zaopatrzenia robotniczego fakturuje kopalni dostawę przedmiotów do sumy 6.000 zł, pobierając w gotowiźnie ewentualną nadwyżkę od zainteresowanego.

Kopalnia pokrywa fakturę oddziału zaopatrzenia robotniczego ze specjalnie przeznaczonego na ten cel kredytu, który powinien być ujęty we wnioskach do planów kredytowych kopalni.

§  4. Kierownictwo kopalni ponosi odpowiedzialność za terminową spłatę kredytu (§ 3 ust. 2), z którego udzielono pomocy finansowej pracownikom (§ 1), i obowiązane jest dopilnować comiesięcznego potrącania rat, a w razie przerwy w stosunku pracy - ścisłego wykonania przez tych pracowników zaciągniętych przez nich zobowiązań.

ZAŁĄCZNIK 

ZOBOWIĄZANIE

............................ (imię i nazwisko) .............. (nr znaczka)

urodzony dnia .................... 1 ... r. zamieszkały w .................... zatrudniony w .................... w charakterze .................................. (w tym przy pracy pod ziemią od dnia .................... 1 ... r. do dnia .................... 1 ... r. jako ............................................ w ..................................................

(wymienić oddział, szyb, chodnik)

własnoręcznym podpisem stwierdza, iż:

1) w ramach pomocy finansowej, udzielonej mu przez Kopalnię ..................................... w .................... w trybie określonym w instrukcji Ministra Górnictwa z dnia 31 grudnia 1954 r. w sprawie udzielania młodym robotnikom pracującym pod ziemią, wstępującym w związki małżeńskie, pożyczek na zakup mebli i zagospodarowanie się (Monitor Polski Nr 9, poz. 103) otrzymał za pośrednictwem Oddziału Zaopatrzenia Robotniczego przy Kopalni .......................................... w ....................
a) meble - wartości zł ..........
b) przedmioty zagospodarowania się - wartości zł ..........
c) łączna suma pomocy finansowej - zł .................... (słownie złotych ..........)
2) wymienioną wyżej w pkt 1 lit. c) sumę otrzymanej pomocy finansowej zł .......... zobowiązuje się spłacić Kopalni .................... w .................... w 24 (dwudziestu czterech) równych ratach miesięcznych po zł ............... (słownie złotych ....................) każda, z tym iż płatność pierwszej raty przypada w dniu .................... 19 ... r., ostatniej (24) w dniu .................... 19 ... r.,
3) zgadza się na comiesięczne potrącanie mu przez zakład pracy rat, o których mowa w pkt 2, przy wypłacie wynagrodzenia za pracę,
4) terminową i całkowitą spłatę rat, o których mowa w pkt 2 i 3, zabezpiecza przede wszystkim na meblach, wymienionych w pkt 1 lit. a), oraz na przedmiotach zagospodarowania się (pkt 1 lit. b), które do czasu całkowitego spłacenia rat pozostają własnością Kopalni .................... w ....................,
5) niezależnie od tego na zabezpieczenie spłaty całkowitej sumy, wymienionej w pkt 1 lit. c), składa jednocześnie weksel kaucyjny i upoważnia Kopalnię .................... w .................... do jego wypełnienia i zrealizowania w przypadku określonym w pkt 6 lit. b),
6) w razie zakończenia stosunku pracy w Kopalni .................... w .................... przed całkowitym spłaceniem zaciągniętej niniejszym zobowiązaniem pożyczki zobowiązuje się pokryć całą niespłaconą resztę pożyczki i w związku z tym zgadza się na jednorazowe potrącenie mu całej tej sumy z należnego mu wynagrodzenia za pracę; w przypadku gdy przypadające w chwili odejścia z pracy wynagrodzenie nie wystarczy na pokrycie całej pozostałej sumy pożyczki, a gotówką nie będzie jej mógł pokryć, to:
a) przy przejściu do innej kopalni (przedsiębiorstwa) zobowiązuje się bez wezwania spłacać raty w terminach, ustalonych niniejszym zobowiązaniem, nie później jednak niż do dnia 10 każdego miesiąca do kasy Kopalni .................... w ....................,
b) w razie niezapłacenia w terminie dwu kolejnych rat wyraża zgodę na wypełnienie przez Kopalnię .................... w .................... weksla kaucyjnego na całość pozostałej do spłacenia pożyczki i na podjęcie przez Kopalnię właściwych kroków celem realizacji jej wierzytelności,
7) w sprawach nie unormowanych niniejszym zobowiązaniem mają zastosowanie przepisy kodeksu zobowiązań i kodeksu handlowego.

.................... (miejscowość), dnia .................... 195 ... r.

................................................

(własnoręczny podpis pożyczkobiorcy)

Uwagi:

1. Niniejsze zobowiązanie nie podlega podatkowi od nabycia praw majątkowych z mocy art. 3 pkt 1 dekretu z dnia 3 lutego 1947 r. o podatku od nabycia praw majątkowych (Dz. U. z 1951 r. Nr 9, poz. 74).

2. Zobowiązanie niniejsze sporządzone i podpisane zostało w dwu egzemplarzach, z których pierwszy otrzymuje Kopalnia ................................. w ................................... jako pożyczkodawca, drugi zaś pożyczkobiorca ob. ...................................

Data .......................... (pieczęć działu zatrudnienia i spraw socjalnych kopalni)