Udzielanie i stosowanie w 1982 r. ulg podatkowych oraz dotacji w związku z wypłatą rekompensat pieniężnych z tytułu nowych cen detalicznych podstawowych artykułów żywnościowych, opału i energii.

Monitor Polski

M.P.1982.11.81

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 kwietnia 1982 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 14 kwietnia 1982 r.
w sprawie udzielania i stosowania w 1982 r. ulg podatkowych oraz dotacji w związku z wypłatą rekompensat pieniężnych z tytułu nowych cen detalicznych podstawowych artykułów żywnościowych, opału i energii.

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 27, poz. 111) oraz § 32 ust. 2 uchwały nr 24 Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 1982 r. w sprawie rekompensat pieniężnych z tytułu wprowadzenia z dniem 1 lutego 1982 r. nowych cen detalicznych podstawowych artykułów żywnościowych, opału i energii (Monitor Polski Nr 4, poz. 18) zarządza się, co następuje:
Zarządzenie dotyczy udzielania i stosowania w 1982 r. ulg podatkowych oraz dotacji dla przedsiębiorstw państwowych i spółdzielni, z wyjątkiem spółdzielni budownictwa mieszkaniowego, zwanych dalej "jednostkami gospodarczymi", w związku z wypłatą rekompensat pieniężnych z tytułu nowych cen detalicznych podstawowych artykułów żywnościowych, opału i energii.
1.
Jeżeli wypłata przez jednostki gospodarcze rekompensat pieniężnych osobom wymienionym w § 2 ust. 1 pkt 1-3, 6 i 9 uchwały nr 24 Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 1982 r. w sprawie rekompensat pieniężnych z tytułu wprowadzenia z dniem 1 lutego 1982 r. nowych cen detalicznych podstawowych artykułów żywnościowych, opału i energii (Monitor Polski Nr 4, poz. 18) w istotny sposób wpłynie na pogorszenie wyniku finansowego, to jednostkom tym przysługuje ulga w podatku dochodowym bądź dotacja z budżetu.
2.
Przez istotne pogorszenie wyniku finansowego należy rozumieć obniżenie zysku do podziału poniżej 8% w stosunku do kosztów przerobu liczonych dla ustalenia podatku dochodowego, a w jednostkach gospodarczych nie tworzących zakładowego funduszu nagród w ciężar kosztów - poniżej 10%.
1.
Ulga w podatku dochodowym przysługuje w kwocie odpowiadającej różnicy między zyskiem stanowiącym 8%, a w jednostkach gospodarczych nie tworzących zakładowego funduszu nagród w ciężar kosztów - 10% w stosunku do kosztów przerobu a zyskiem faktycznym do podziału, po obliczeniu podatku dochodowego według obowiązujących zasad, nie więcej jednak niż do wysokości wypłaconych rekompensat.
2.
Ulgi w podatku dochodowym oblicza się za okresy kwartalne, półroczne i za okres 1982 r. narastająco.
1.
Jednostkom gospodarczym otrzymującym dotacje podmiotowe z budżetu wypłaty rekompensat, o których mowa w § 2, zwiększają odpowiednio kwoty dotacji.
2.
Jednostkom gospodarczym, które nie dokonują wpłat do budżetu z tytułu podatku dochodowego, z wyjątkiem jednostek wymienionych w ust. 1, skutki wypłaty rekompensat refunduje się w granicach środków przewidzianych na ten cel w ustawie budżetowej.
3.
Dotacje udzielane są za okres pierwszego półrocza i za okres roczny.
4.
Zasady udzielania dotacji regulują odrębne przepisy.
1.
Jednostki gospodarcze obowiązane są przesyłać właściwemu organowi podatkowemu w terminie płatności podatku, wraz z obliczeniem podatku dochodowego za miesiące kończące kwartał (za okres pierwszego półrocza, za trzy kwartały i za okres roczny), okresowe obliczenie - w rachunku narastającym - należnej ulgi, podając:
1)
kwotę wypłaconych rekompensat,
2)
kwotę przysługującej ulgi,
3)
kwotę należnego podatku dochodowego obliczonego według obowiązujących zasad i kwotę podatku dochodowego z uwzględnieniem ulgi (pkt 2).
2.
Jeżeli kwota ulgi przypadająca za okres rozliczeniowy jest wyższa od podatku dochodowego należnego od jednostki gospodarczej za ten okres, organ podatkowy pokrywa różnicę w ciężar ogólnych wpływów z podatku dochodowego.
3.
Organy podatkowe są obowiązane do przeprowadzania kontroli prawidłowości obliczania i stosowania ulg podatkowych oraz dotacji.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.