§ 3. - Udział uspołecznionych zakładów pracy w tworzeniu Funduszu Akcji Socjalnej Młodzieży.

Monitor Polski

M.P.1973.56.313

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 grudnia 1973 r.
§  3.
1.
Na wykonanie prac, o których mowa w § 2 ust. 1, zawiera się umowę. Stronami umowy są: zakład pracy i statutowa instancja organizacji młodzieżowej, działająca przez swe organy lub upoważnionych pełnomocników.
2.
Umowa powinna określać: rodzaj prac zleconych do wykonania, prawa i obowiązki stron zawierających umowę oraz zasady i wysokość wynagrodzenia. Umowa powinna przewidywać, że w sprawach w niej nie unormowanych mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.