Udział Naczelnej Organizacji Technicznej oraz zrzeszonych w niej stowarzyszeń naukowo-technicznych w intensyfikacji gospodarki i rozwijaniu nowej techniki.

Monitor Polski

M.P.1971.42.267

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 września 1973 r.

UCHWAŁA Nr 154
RADY MINISTRÓW
z dnia 30 lipca 1971 r.
w sprawie udziału Naczelnej Organizacji Technicznej oraz zrzeszonych w niej stowarzyszeń naukowo-technicznych w intensyfikacji gospodarki i rozwijaniu nowej techniki.

Rada Ministrów stwierdza, że w realizacji planu gospodarczego i intensywnego rozwoju techniki w latach 1971-1975 niezbędny jest aktywny udział Naczelnej Organizacji Technicznej i zrzeszonych w niej stowarzyszeń naukowo-technicznych, w szczególności w następujących głównych zadaniach:
- kształtowaniu programu i realizacji rozwoju technicznego i gospodarczego kraju,

- intensyfikacji działalności twórczej robotników, inżynierów i techników,

- zwiększonym udziale w popularyzacji i w stosowaniu racjonalizacji, wynalazczości i nowej techniki w produkcji,

- pogłębieniu współpracy z Komitetem Nauki i Techniki i innymi naczelnymi i centralnymi organami administracji państwowej oraz radami narodowymi, zjednoczeniami i zakładami pracy,

- wzmożeniu działalności technicznej kół stowarzyszeń naukowo-technicznych w zakładach pracy wśród inżynierów, techników i robotników,

- rozwoju społecznego ruchu wynalazczości i racjonalizacji,

- rozwoju szkolenia zawodowego i doszkalania oraz różnych innych form podnoszenia kwalifikacji kadr robotniczych i inżynieryjno-technicznych,

- usprawnianiu działalności wydawniczej i informacyjnej popularyzującej nową technikę, nowatorstwo techniczne, racjonalizację, oszczędność materiałów i wynalazczość.

W związku z tym Rada Ministrów na wniosek Naczelnej Organizacji Technicznej uchwala, co następuje:

Naczelna Organizacja Techniczna (NOT) i zrzeszone w niej stowarzyszenia naukowo-techniczne zapewnią zwiększony udział inżynierów i techników w pracach nad podnoszeniem poziomu technicznego i organizacyjnego procesów produkcyjnych i inwestycyjnych, zwiększaniem wydajności pracy, podnoszeniem jakości produkcji i obniżką jej kosztów, a także nad pełnym wykorzystaniem istniejących rezerw, w szczególności w zakresie przerobu i wykorzystania surowców i materiałów krajowych.
1.
W kształtowaniu i realizacji polityki Rządu w sprawach rozwoju technicznego i gospodarczego kraju konieczne jest wykorzystanie w szerszym niż dotychczas zakresie działalności NOT i zrzeszonych w niej stowarzyszeń naukowo-technicznych.
2.
Współdziałanie NOT i stowarzyszeń naukowo-technicznych ze wszystkimi jednostkami gospodarki narodowej powinno dotyczyć i przyczyniać się do podnoszenia poziomu technicznego i organizacyjnego procesów produkcyjnych i inwestycyjnych, zwiększania wydajności pracy, podnoszenia jakości produkcji, obniżki jej kosztów oraz pełnego wykorzystania istniejących rezerw.
3.
Ministrowie (kierownicy urzędów centralnych) i dyrektorzy zjednoczeń w większym niż dotychczas stopniu korzystać powinni z opinii specjalistów zrzeszonych w stowarzyszeniach naukowo-technicznych NOT przy opracowywaniu i ocenie podstawowych założeń rozwojowych poszczególnych zakładów, branż i całych dziedzin gospodarczych.
4.
Współdziałanie NOT i stowarzyszeń naukowo-technicznych z Komitetem Nauki i Techniki powinno dotyczyć przede wszystkim określania podstawowych przedsięwzięć związanych z rozwojem nauki i techniki, a szczególnie z rozwojem zaplecza naukowo-technicznego i podnoszeniem kwalifikacji kadr.
5.
Szczególną uwagę przywiązuje się do rozwoju działalności NOT i zrzeszonych w niej stowarzyszeń naukowo-technicznych w instytutach naukowo-badawczych, zapleczu naukowo-technicznym zakładów pracy oraz w biurach projektów.
6.
Państwowe jednostki organizacyjne wszystkich szczebli powinny udzielać jak najdalej idącej pomocy w rozwijaniu prac stowarzyszeń naukowo-technicznych, wynikającej ze wspólnych zobowiązań i porozumień. Zaleca się, aby instytucje państwowe, zakłady i przedsiębiorstwa, w których działają koła zakładowe stowarzyszeń naukowo-technicznych zrzeszonych w NOT, były członkami zbiorowymi danych stowarzyszeń.
Szczególne znaczenie przywiązuje się do pogłębienia prowadzonej na zasadzie wzajemnych porozumień współpracy NOT i zrzeszonych w niej stowarzyszeń naukowo-technicznych z organizacjami społecznymi działającymi w jednostkach gospodarki narodowej, zwłaszcza w doskonaleniu i wykorzystaniu kadr technicznych, opiece nad młodzieżą w rozwijaniu jej twórczości technicznej oraz w aktywizacji załóg robotniczych.
1.
Ministrowie (kierownicy urzędów centralnych) i prezydia rad narodowych powinny zapewnić odpowiednie wykorzystywanie wniosków z organizowanych przez NOT i zrzeszone w niej stowarzyszenia naukowo-techniczne kongresów, konferencji i narad.
2.
Ministrowie (kierownicy urzędów centralnych) i dyrektorzy zjednoczeń przeanalizują w terminie do dnia 31 marca 1972 r., z udziałem przedstawicieli NOT i zrzeszonych w niej stowarzyszeń, przedstawione przez NOT i stowarzyszenia naukowo-techniczne wnioski i uchwały VI Kongresu Techników Polskich oraz podejmą odpowiednie decyzje dotyczące sposobu ich realizacji.
W celu ściślejszego włączenia zrzeszonych w NOT stowarzyszeń naukowo-technicznych do procesu intensyfikacji gospodarowania oraz wykorzystania zdobyczy nauki i techniki upoważnia się koła zakładowe stowarzyszeń naukowo-technicznych NOT na podstawie porozumień z dyrektorami zjednoczeń, przedsiębiorstw, instytutów naukowo-badawczych i innych jednostek zaplecza naukowo-technicznego do:
1)
spełniania roli społecznego doradcy kierownictwa zakładu w kształtowaniu planów technicznych i gospodarczych oraz w ich realizacji, szczególnie w sprawach postępu technicznego i poprawy wyników techniczno-ekonomicznych,
2)
współdziałania w opracowywaniu i realizacji planów podnoszenia kwalifikacji załóg oraz dokształcaniu i doskonaleniu kadry inżynieryjno-technicznej,
3)
współdziałania z zainteresowanymi jednostkami państwowymi w realizacji programów przebiegu praktyk i stażów naukowych i zawodowych kadry inżynieryjno-technicznej,
4)
zwiększenia społecznego oddziaływania na pracę zakładowych i branżowych ośrodków informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej oraz klubów techniki i racjonalizacji,
5)
rekomendowania kandydatów na praktyki i wyjazdy techniczne do zagranicznych placówek gospodarczych i naukowych,
6)
organizowania przy współdziałaniu z kierownictwami zakładów pracy i innymi organizacjami społecznymi różnych form popularyzacji nowej techniki, między innymi wystaw, pokazów, odczytów oraz wycieczek technicznych do przodujących zakładów pracy, ze szczególnym uwzględnieniem zainteresowań młodzieży.
1.
NOT i zrzeszone w niej stowarzyszenia naukowo-techniczne zapewnią społeczną pomoc przy opracowywaniu koreferatów na temat planów rozwoju techniki, zamierzeń w zakresie postępu technicznego, organizacji i warunków pracy, oceny jakości wyrobów, wykorzystania kwalifikacji i rozmieszczenia kadr inżynieryjno-technicznych. Dotyczy to szczególnie przygotowywania materiałów na konferencje samorządu robotniczego. Kierownicy państwowych jednostek organizacyjnych powinni wykorzystywać te materiały.
2.
Kierownicy przedsiębiorstw powinni zasięgać opinii kół zakładowych stowarzyszeń zrzeszonych w NOT przy obsadzaniu kierowniczych stanowisk inżynieryjno-technicznych oraz przy awansowaniu (przeszeregowywaniu) inżynierów. Koła zakładowe stowarzyszeń zrzeszonych w NOT mogą występować z wnioskami o udzielanie nagród i wyróżnień inżynierom i technikom, którzy wykonują prace szczególnie przydatne z punktu widzenia potrzeb techniczno-produkcyjnych zakładu.
W celu lepszego wykorzystania kadry inżynieryjno-technicznej:
1)
ministrowie (kierownicy urzędów centralnych) wraz z zarządami głównymi związków zawodowych i NOT dokonają w terminie 6 miesięcy od wejścia w życie niniejszej uchwały zmian w taryfikatorach kwalifikacyjnych w kierunku zwiększenia liczby stanowisk, które mogą być zajmowane przez techników, a które obecnie są przewidziane dla inżynierów,
2)
Zarząd Główny NOT w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami (kierownikami urzędów centralnych) oraz organizacjami społecznymi opracuje w ciągu roku od wejścia w życie niniejszej uchwały i przedstawi Radzie Ministrów projekt przepisów o zawodzie technika i jego roli w gospodarce,
3)
Minister Oświaty i Szkolnictwa Wyższego w porozumieniu z Przewodniczącym Komitetu Nauki i Techniki oraz zainteresowanymi ministrami i Zarządem Głównym NOT ustali w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie uchwały zasady doskonalenia techników przez średnie szkoły zawodowe,
4)
Minister Oświaty i Szkolnictwa Wyższego w porozumieniu z Przewodniczącym Komitetu Pracy i Płac, Przewodniczącym Komitetu Nauki i Techniki oraz Zarządem Głównym NOT dokonywać będzie sukcesywnie zmian w nazwach nauczanych zawodów i specjalności w średnich szkołach zawodowych, zachowując tytuł technika wyłącznie dla zawodów i specjalności technicznych,
5)
Przewodniczący Komitetu Pracy i Płac w porozumieniu z Centralną Radą Związków Zawodowych i Zarządem Głównym NOT w terminie do dnia 31 marca 1972 r. rozszerzy przeprowadzanie analiz i ocen wykorzystania wykwalifikowanych kadr inżynieryjno-technicznych w przemyśle (wytyczne nr 23 Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 8 września 1970 r.) na wszystkie gałęzie gospodarki narodowej oraz ustali zasady wykorzystywania tych ocen i analiz do usprawnienia gospodarki tymi kadrami.
W celu zwiększenia udziału stowarzyszeń naukowo-technicznych zrzeszonych w NOT w podnoszeniu kwalifikacji pracowników zatrudnionych w gospodarce narodowej:
1)
zainteresowani ministrowie (kierownicy urzędów centralnych) w terminie do dnia 31 grudnia 1971 r. zapewnią udział stowarzyszeń naukowo-technicznych w realizacji resortowych programów doskonalenia kadr na lata 1971-1975,
2)
ministrowie (kierownicy urzędów centralnych) mogą udzielać stosownej pomocy NOT i stowarzyszeniom naukowo-technicznym w tworzeniu i wyposażeniu ośrodków szkoleniowych, a w miarę potrzeby mogą również przekazywać odpowiednie limity inwestycyjne,
3)
Minister Finansów zapewni limity bezosobowego funduszu płac na realizację zadań NOT i zrzeszonych w niej stowarzyszeń w zakresie doskonalenia kadr, o którym mowa w pkt 1,
4)
jednostki gospodarki narodowej mogą, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach, przekazywać NOT i zrzeszonym w niej stowarzyszeniom środki trwałe i obrotowe oraz udostępniać w celu doskonalenia kadr laboratoria, zakłady doświadczalne itp.,
5)
Przewodniczący Komitetu Pracy i Płac na wniosek Zarządu Głównego NOT w terminie do dnia 31 grudnia 1971 r. ustali stawki wynagrodzenia pracowników ośrodków szkolenia kadr i służb szkoleniowych NOT i zrzeszonych w niej stowarzyszeń, przyjmując za podstawę zasady wynagradzania takich pracowników w resortowych ośrodkach doskonalenia kadr.
1.
W celu zwiększenia skuteczności działania w zakresie popularyzacji nowej techniki, zwłaszcza w zakładach pracy, zobowiązuje się prezydia rad narodowych i kierownictwa uspołecznionych zakładów do udzielania pomocy oddziałom NOT i stowarzyszeń naukowo-technicznych zrzeszonych w NOT w przygotowywaniu i przeprowadzaniu imprez w dziedzinie krzewienia i popularyzowania techniki, między innymi również przez współudział w organizowaniu Dni Techniki. Imprezy te należy łączyć z organizacją wystaw obrazujących osiągnięcia techniczne i produkcyjne, wręczaniem wojewódzkich nagród i wyróżnień NOT za osiągnięcia w dziedzinie techniki oraz nagród Turnieju Młodych Mistrzów Techniki.
2.
Zobowiązuje się Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów do włączenia do planu inwestycyjnego na lata 1971-1975 budowy dla NOT w Warszawie ośrodka szkoleniowo-popularyzacyjnego w dziedzinie nowej techniki, jako pierwszego etapu budowy ośrodka postępu technicznego.
1.
W celu zwiększenia efektywności oraz podniesienia jakości prasy technicznej jako ważnego czynnika w doskonaleniu kadr inżynieryjno-technicznych oraz inspiratora dyskusji i wymiany poglądów specjalistów na kierunki intensyfikacji i rozwoju gospodarki kraju - właściwi ministrowie (kierownicy urzędów centralnych) powinni zapewnić wydawnictwom, a w szczególności Wydawnictwom Czasopism Technicznych NOT, warunki niezbędne do dalszego ich rozwoju.
2.
Minister Kultury i Sztuki zapewni:
1)
przeprowadzenie dalszej stopniowej koncentracji czasopism technicznych w jednym wyspecjalizowanym w tym zakresie Wydawnictwie Czasopism Technicznych NOT,
2)
znaczne skrócenie cyklu wydawniczego i poprawienie jakości wydawnictw, między innymi przez przydzielenie wyspecjalizowanego zakładu poligraficznego na potrzeby tej prasy.
3.
Ministrowie (kierownicy urzędów centralnych) i dyrektorzy zjednoczeń zapewnią pogłębienie współdziałania z prasą techniczną przez:
1)
systematyczne udzielanie informacji z zakresu techniki, ekonomiki i organizacji oraz inspirowanie dyskusji na łamach prasy o zamierzeniach i kierunkach rozwojowych poszczególnych dziedzin gospodarki narodowej,
2)
upowszechnianie prasy technicznej, a także oddziaływanie na jej wykorzystanie przez specjalistów, zakłady pracy i ośrodki informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej.
4.
Minister Handlu Zagranicznego zapewni wykorzystywanie prasy technicznej i udzielanie pomocy tej prasie w szerzeniu za granicą propagandy i informacji o osiągnięciach polskiej techniki i produkcji.
5.
Minister Finansów oraz Minister Kultury i Sztuki zapewnią prasie technicznej niezbędne warunki i środki do wykonania zadań, o których mowa w ust. 2-4.
Minister Kultury i Sztuki w porozumieniu z Zarządem Głównym NOT, Przewodniczącym Komitetu Nauki i Techniki, Polską Akademią Nauk oraz zainteresowanymi ministrami (kierownikami urzędów centralnych) w ciągu roku od wejścia w życie uchwały opracuje jednolity program ochrony szczególnie cennych zabytków techniki na terenie kraju oraz jednolity program muzealnictwa technicznego, związanego z ośrodkami krzewienia nowoczesnej kultury technicznej.
1.
Upoważnia się NOT i jej oddziały wojewódzkie do fundowania nagród za wybitne osiągnięcia w dziedzinie techniki, a w szczególności za:
1)
wybitne osiągnięcia w dziedzinie techniki i organizacji pracy, które przyczyniły się do podniesienia poziomu techniki w poszczególnych zakładach i regionach kraju,
2)
nowe osiągnięcia konstrukcyjne i technologiczne, w tym również za osiągnięcia w zakresie wynalazczości i racjonalizacji,
3)
rozwiązania konkursowe o tematyce technicznej, zwłaszcza w dziedzinie podnoszenia jakości produkcji,
4)
popularyzację postępu techniki, samokształcenia i czytelnictwa technicznego.
2.
Na cele określone w ust. 1 NOT zostaje przyznany roczny fundusz nagród w wysokości 3 mln zł.
3.
Regulamin nagród NOT ustala Zarząd Główny NOT w porozumieniu z Ministrem Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki.
1.
Działalność szkoleniowa NOT i zrzeszonych w niej stowarzyszeń, prowadzona w porozumieniu z właściwymi jednostkami gospodarki uspołecznionej, powinna wynikać z resortowych programów doskonalenia kadr. NOT i zrzeszone w niej stowarzyszenia w szczególności:
1)
mogą prowadzić kursy podnoszące kwalifikacje na zasadach ustalonych przez Zarząd Główny NOT w porozumieniu z Ministrem Oświaty i Wychowania oraz Ministrem Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki,
2)
powinny:
a)
tworzyć ośrodki szkoleniowe,
b)
zapewniać kadrę wysoko kwalifikowanych wykładowców szkolenia kursowego, prowadzonego przez NOT i zrzeszone w niej stowarzyszenia, oraz dokonywać systematycznej weryfikacji tej kadry,
c)
organizować wspólnie z Ministerstwem Oświaty i Wychowania kursy dla wykładowców szkolenia kursowego NOT w dziedzinie metodyki nauczania i wychowania.
1.
NOT i zrzeszone w niej stowarzyszenia powinny rozwijać współpracę międzynarodową z organizacjami o charakterze naukowo-technicznym. W celu nadania tej działalności planowego charakteru i ustalenia stałych form organizacyjnych NOT powinna:
1)
planowo wykorzystywać i upowszechniać rezultaty uczestnictwa w zagranicznych imprezach naukowo-technicznych i innych wyjazdach zagranicznych o charakterze technicznym, organizowanych przez NOT oraz przez ministerstwa i urzędy centralne,
2)
rozwijać i popierać bezpośrednią współpracę między kołami dużych zakładów pracy w kraju a podobnymi kołami za granicą,
3)
planowo wykorzystywać i popularyzować wyniki współpracy międzynarodowej prowadzonej w ramach Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej.
2.
NOT powinna zapewniać we własnym zakresie obsługę organizowanych przez siebie kongresów, zjazdów, konferencji itp. imprez, w których biorą udział cudzoziemcy, na zasadach ustalonych w obowiązujących przepisach.
3.
Prezes NOT podejmuje decyzje w sprawach zatwierdzania preliminarzy imprez organizowanych przez NOT i zrzeszone w niej stowarzyszenia naukowo-techniczne oraz zapraszania na koszt NOT i stowarzyszeń naukowo-technicznych cudzoziemców do udziału w tych imprezach.
4.
Koszty grupowych wyjazdów członków stowarzyszeń zrzeszonych w NOT do europejskich krajów socjalistycznych mogą być w części finansowane z wpływów określonych w § 15, jeżeli związane są z działalnością statutową. Górną granicę części tych kosztów, które mogą być pokrywane przez NOT i zrzeszone w niej stowarzyszenia, ustala Zarząd Główny NOT.
NOT i zrzeszone w niej stowarzyszenia mogą pokrywać zwiększone wydatki limitowane, związane z działalnością statutową, z ponadplanowych wpływów uzyskiwanych ze składek członków indywidualnych i innych wpłat od osób fizycznych. Szczegółowe zasady w tym zakresie ustala Zarząd Główny NOT w porozumieniu z Ministrem Finansów.
1.
NOT jest uprawniona do prowadzenia działalności wydawniczej w zakresie czasopism technicznych oraz do ich rozprowadzania.
2.
NOT i zrzeszone w niej stowarzyszenia techniczne są uprawnione do prowadzenia działalności gospodarczej i szkoleniowej w zakresie:
1)
doradztwa, rzeczoznawstwa technicznego i konsultacji,
2)
współdziałania z właściwymi organami w zakresie oceny jakości produkcji i zgodności z normami,
3)
organizowania ośrodków kursowych, kursów i wydawnictw,
4)
tworzenia domów technika i klubów prasy technicznej,
5)
organizowania wycieczek szkoleniowych do zakładów pracy.
3.
Minister Finansów wyda NOT zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej, o której mowa w ust. 2.
Kierownicy państwowych jednostek organizacyjnych udzielą pełnego poparcia działalności NOT i stowarzyszeń technicznych, a w szczególności:
1)
w rozszerzaniu członkostwa zbiorowego,
2)
w przydzielaniu potrzebnych lokali do prowadzenia działalności statutowej.
1.
Uznaje się budowę domów technika w ośrodkach większych skupisk inżynierów i techników za konieczną dla rozwoju działalności NOT i zrzeszonych w niej stowarzyszeń oraz wypełniania przez nie zadań statutowych i zadań wynikających z uchwały.
2.
Upoważnia się Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów do uwzględniania w planach inwestycyjnych, na wniosek Zarządu Głównego NOT, budowy domów technika i obiektów szkoleniowo-wypoczynkowych finansowanych z dotacji i ze środków własnych NOT oraz zrzeszonych w niej stowarzyszeń.
W celu stworzenia warunków sprzyjających dalszemu rozwojowi działalności NOT i zrzeszonych w niej stowarzyszeń oraz wypełnienia zadań wynikających z uchwały uznaje się za konieczne:
1)
zwiększenie wysokości składek z tytułu członkostwa zbiorowego w stowarzyszeniach zrzeszonych w NOT i rozszerzenie zezwolenia na opłacanie tych składek na wszystkie państwowe jednostki organizacyjne, przy których działają koła zakładowe tych stowarzyszeń; zwiększone wpływy z tego tytułu przeznacza się w całości na rzecz NOT,
2)
wybudowanie w latach 1971-1975 domów technika w Bydgoszczy, Gdańsku i Kaliszu oraz rozpoczęcie budowy domów technika w Katowicach, Koszalinie i Radomiu, a także rozpoczęcie I etapu budowy domu technika w Krakowie,
3)
uczestniczenie przez prezydia rad narodowych w kosztach budowy domów technika w formie inwestycji wspólnych, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach,
4)
pozostawienie do dyspozycji NOT i zrzeszonych w niej stowarzyszeń części wpływów dewizowych uzyskanych przez NOT i zrzeszone w niej stowarzyszenia z organizowanych przez nie imprez zagranicznych w kraju, wystaw, konferencji, ogłoszeń itp., z przeznaczeniem tych środków na zakup pomocy szkoleniowych, prasy technicznej oraz rozwój międzynarodowej współpracy naukowo-technicznej NOT i zrzeszonych w niej stowarzyszeń naukowo-technicznych; część wpływów dewizowych pozostającą w dyspozycji NOT i zrzeszonych w niej stowarzyszeń oraz zasady jej wykorzystania ustali Minister Finansów,
5)
przedłużenie do dnia 31 grudnia 1971 r. terminu wykonania § 8 uchwały nr 29 Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1966 r. w sprawie dalszego wzmocnienia roli i rozszerzenia zasięgu działania Naczelnej Organizacji Technicznej oraz zrzeszonych w niej stowarzyszeń naukowo-technicznych (Monitor Polski Nr 4, poz. 27).
Zaleca się centralnym organizacjom spółdzielczym stosowanie form i zasad współpracy z NOT i zrzeszonymi w niej stowarzyszeniami, analogicznych do ustalonych w niniejszej uchwale dla państwowych jednostek organizacyjnych.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 12 dodany przez § 1 pkt 1 uchwały nr 219 z dnia 12 września 1973 r. (M.P.73.39.235) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 18 września 1973 r.
2 § 13 dodany przez § 1 pkt 1 uchwały nr 219 z dnia 12 września 1973 r. (M.P.73.39.235) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 18 września 1973 r.
3 § 14 dodany przez § 1 pkt 1 uchwały nr 219 z dnia 12 września 1973 r. (M.P.73.39.235) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 18 września 1973 r.
4 § 15 dodany przez § 1 pkt 1 uchwały nr 219 z dnia 12 września 1973 r. (M.P.73.39.235) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 18 września 1973 r.
5 § 16 dodany przez § 1 pkt 1 uchwały nr 219 z dnia 12 września 1973 r. (M.P.73.39.235) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 18 września 1973 r.
6 § 17 dodany przez § 1 pkt 1 uchwały nr 219 z dnia 12 września 1973 r. (M.P.73.39.235) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 18 września 1973 r.
7 § 18 dodany przez § 1 pkt 1 uchwały nr 219 z dnia 12 września 1973 r. (M.P.73.39.235) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 18 września 1973 r.
8 § 19 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 2 uchwały nr 219 z dnia 12 września 1973 r. (M.P.73.39.235) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 18 września 1973 r.
9 § 20 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 2 uchwały nr 219 z dnia 12 września 1973 r. (M.P.73.39.235) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 18 września 1973 r.
10 § 21 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 2 uchwały nr 219 z dnia 12 września 1973 r. (M.P.73.39.235) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 18 września 1973 r.