Udział jednostek gospodarczych w kosztach budowy urządzeń komunalnych.

Monitor Polski

M.P.1965.68.387

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 grudnia 1965 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI KOMUNALNEJ
z dnia 9 grudnia 1965 r.
w sprawie udziału jednostek gospodarczych w kosztach budowy urządzeń komunalnych.

Na podstawie § 19 ust. 2 pkt 1 uchwały nr 100 Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1965 r. w sprawie planowania, realizacji i finansowania inwestycji wspólnych (Monitor Polski Nr 26, poz. 128) zarządza się, co następuje:
1.
Zarządzenie dotyczy ustalania - w ramach zasad określonych w uchwale nr 100 Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1965 r. w sprawie planowania, realizacji i finansowania inwestycji wspólnych (Monitor Polski Nr 26, poz. 128) - udziałów jednostek gospodarki uspołecznionej oraz organizacji społecznych, politycznych i zawodowych, zwanych w dalszym ciągu "jednostkami gospodarczymi", w kosztach realizacji inwestycji z zakresu urządzeń komunalnych.
2.
Zarządzenie nie dotyczy ustalania udziałów jednostek gospodarczych w kosztach budowy lub rozbudowy ulic, dróg (państwowych i lokalnych), mostów oraz inwestycji ciepłowniczych. Udziały w kosztach budowy i rozbudowy ulic oraz dróg i mostów ustala się według przepisów instrukcji Ministrów Komunikacji i Gospodarki Komunalnej z dnia 15 września 1964 r. w sprawie obliczania obciążenia dróg lokalnych oraz ustalania wielkości udziału uspołecznionych jednostek gospodarczych w kosztach inwestycji drogowych i utrzymania dróg lokalnych (Monitor Polski Nr 65, poz. 311).
1.
Podstawą określenia wielkości udziału są zgłoszone przez jednostkę gospodarczą do właściwej dla danego rodzaju usług jednostki gospodarki komunalnej:
1)
zapotrzebowanie na usługi komunalne - w odniesieniu do budowy nowego urządzenia komunalnego,
2)
zapotrzebowanie lub wzrost zapotrzebowania na usługi komunalne - w odniesieniu do rozbudowy lub przebudowy istniejącego urządzenia komunalnego.
2.
Zapotrzebowanie powinno być zgłoszone odrębnie dla każdego rodzaju usług komunalnych.
3.
W zapotrzebowaniu należy podać:
1)
wielkość potrzeb określoną we właściwych jednostkach rzeczowych w podziale na poszczególne okresy czasu, w jakich one występują (etap, perspektywa),
2)
terminy, w jakich mają być świadczone w określonych wielkościach usługi na rzecz jednostki gospodarczej.
1.
Zapotrzebowanie (§ 2) powinno być określone w poszczególnych dziedzinach gospodarki komunalnej w następujących jednostkach (wielkościach) rzeczowych, a mianowicie w zakresie:
1)
wodociągów - m3 wody w dobie maksymalnego jej poboru,
2)
kanalizacji - m3 ścieków w dobie maksymalnego odpływu,
3)
oczyszczalni ścieków - m3 średnio na dobę,
4)
komunikacji miejskiej - liczba pracowników korzystających z usług komunikacji miejskiej,
5)
urządzeń gazowniczych - m3 gazu w dobie maksymalnego jego poboru,
6)
pralni - kg pranej bielizny lub czyszczonej odzieży w stosunku rocznym,
7)
łaźni - liczba pracowników przewidzianych do korzystania z usług łaźni,
8)
pozostałych działów - w jednostkach rzeczowych, właściwych dla poszczególnych rodzajów usług.
2.
Jednostki gospodarcze, których obiekty lokalizowane są lub znajdują się na terenie dzielnic przemysłowych i magazynowych, powinny zgłaszać zapotrzebowanie na usługi w jednostkach rzeczowych właściwych dla poszczególnych rodzajów usług.
1.
Jednostki gospodarcze uczestniczą w kosztach realizacji tych zadań inwestycyjnych, których wykonanie łączy się ze świadczeniem zapotrzebowanych usług w określonym czasie.
2.
W zależności od potrzeb w zakresie budowy lub rozbudowy urządzeń komunalnych, od których uzależnione jest świadczenie odpowiednich usług, należy przy ustalaniu wielkości udziałów uwzględniać w całości lub oddzielnie:
1)
w dziale urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowniczych:
a)
budowę urządzeń produkcyjnych łącznie z niezbędnym zapleczem techniczno-gospodarczym,
b)
budowę urządzeń sieciowych łącznie z niezbędnym zapleczem techniczno-gospodarczym,
2)
w dziale oczyszczania ścieków - budowę wszystkich urządzeń wraz z niezbędnym zapleczem techniczno-gospodarczym, łączącym się z procesem oczyszczania i odprowadzania ścieków do odbiornika,
3)
w dziale komunikacji miejskiej - budowę urządzeń komunikacyjnych (tory, sieć, układy zasilające) i niezbędnego zaplecza techniczno-gospodarczego,
4)
w pozostałych działach gospodarki komunalnej - wszystkie składniki objęte zadaniem inwestycyjnym, od których uzależnione jest świadczenie zapotrzebowanych usług.
Wysokość udziałów w kosztach inwestycji komunalnych ustala się proporcjonalnie do wielkości zapotrzebowania zgłoszonego przez jednostkę gospodarczą na dany rodzaj usług i przyjętego do realizacji, biorąc za podstawę ustalenia wysokości udziałów zbiorcze zestawienie kosztów inwestycji komunalnych.
Wielkość zapotrzebowania na usługi z zakresu oczyszczania ścieków podlega korekcie wynikającej z różnicy stężeń ścieków odprowadzanych przez jednostkę gospodarczą w stosunku do stężeń ścieków miejskich, według zasad podanych w załączniku nr 1 do zarządzenia.
1.
Ustalenie udziałów jednostek gospodarczych następuje na etapach projektu wstępnego lub projektu techniczno-roboczego (przy dokumentacji jednostadiowej).
2.
Do projektu wstępnego lub projektu techniczno-roboczego należy dołączać tabelę zapotrzebowania na usługi komunalne przez jednostki gospodarcze i podziału kosztów inwestycji, sporządzoną według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia.
3.
Tabela wymieniona w ust. 2 stanowi część składową dokumentów, o których mowa w ust. 2, w razie realizacji wspólnych zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki komunalnej.
1.
Jednostka gospodarcza w zasadzie nie powinna partycypować w kosztach inwestycji komunalnych, gdy wielkość jej udziału nie przekraczałaby 50.000 zł. Uchwałę w sprawie niepartycypowania w tych kosztach podejmują właściwe prezydia rad narodowych.
2.
Przepis ust. 1 nie dotyczy inwestorów w dzielnicach magazynowo-składowych.
Po zakończeniu inwestycji inwestor zobowiązany jest złożyć końcowe rozliczenie jednostce gospodarczej uczestniczącej w kosztach realizacji inwestycji, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Przepisy niniejszego zarządzenia nie mają zastosowania do spółdzielni budownictwa mieszkaniowego.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

I.
Przy korekcie wielkości zapotrzebowania na usługi z zakresu oczyszczania ścieków należy stosować następujące współczynniki korygujące:
1)
dla oczyszczalni mechanicznych - współczynnik korygujący, wynikający z różnicy stężenia zawiesiny, przyjmując za podstawowy stopień stężenia 360 g na 1 m3 ścieków,
2)
dla oczyszczalni biologicznych - współczynnik korygujący, wynikający z różnicy stężeń wyrażonych w BZT5, przyjmując za podstawowy stopień stężenia 320 g/m3 O2.

Współczynnik korygujący należy obliczać według następujących wzorów:

gdzie: M = współczynnik korygujący dla oczyszczalni mechanicznych,

Sm = stężenie ścieków w zawiesinie, wyrażone w g/m3 ścieków,

mnożnik 0,6 = wielkość stała, wyrażająca zależność wzrostu kosztów urządzeń oczyszczalni mechanicznych od stężenia ścieków,

B = współczynnik korygujący dla oczyszczalni biologicznych,

Sb = stężenie ścieków, wyrażone w BZT5 na m3 O2,

mnożnik 0,5 = wielkość stała, wyrażająca zależność wzrostu kosztów urządzeń oczyszczalni biologicznych od stężenia ścieków.

II.
Przykłady obliczania ilości ścieków przyjmowanej za podstawę do ustalenia wielkości udziału w kosztach budowy lub rozbudowy oczyszczalni ścieków.

Przykład 1.

Jednostka gospodarcza odprowadza 1000 m3 na dobę ścieków o stężeniu 240 g/m3 zawiesiny i 240 g/m3 O2 - BZT5.

Współczynniki korygujące wyniosą:

a)
dla oczyszczalni mechanicznej:

M = 0,8

b) dla oczyszczalni biologicznej:

B = 0,875

Podstawę do obliczania wielkości udziału jednostki gospodarczej stanowić będą następujące ilości ścieków:

- w wypadku oczyszczalni mechanicznej:

Qm = 1.000 x 0,8 = 800 m3/dobę,

- w wypadku oczyszczalni biologicznej:

Qb = 1.000 x 0,875 = 875 m3/dobę,

gdzie: Q oznacza wielkość przepływu ścieków.

Przykład 2.

Jednostka gospodarcza odprowadza 1000 m3 na dobę ścieków o stężeniu zawiesiny 720 g/m3 i 640 g/m3 O2 - BZT5.

Współczynniki korygujące wyniosą:

a)
dla oczyszczalni mechanicznej:

M = 1,6

b)
dla oczyszczalni biologicznej:

B = 1,5.

Podstawę do obliczania wielkości udziału jednostki gospodarczej stanowić będą następujące ilości ścieków:

- w wypadku oczyszczalni mechanicznej:

Qm = 1.000 x 1,6 = 1.600 m3/dobę,

- w wypadku oczyszczalni biologicznej:

Qb = 1.000 x 1,5 = 1.500 m3/dobę,

gdzie Q oznacza wielkość przepływu ścieków.

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

WZORCOWY UKŁAD TABELI ZAPOTRZEBOWAŃ NA USŁUGI KOMUNALNE ORAZ PODZIAŁU KOSZTÓW INWESTYCJI

Lp.Wyszczególnienie odbiorców usługWielkości usług wymagające zabezpieczeniaKoszt inwestycji oraz jego podział między poszczególnych odbiorców usług (w tys. zł)
w I etapie%

udział odbiorców usług

w perspektywie%

udział odbiorców

w I etapiew tym podział nakładów na poszczególne lata etapu realizacyjnego zgodnie z harmonogramem robót inwestycyjnychw perspektywie
.... r..... r..... r..... r..... r.
IUspołecznione jednostki gospodarcze razem
w tym (imiennie):
............
............
............
............
IILudność (gospodarstwa domowe)xxxxx
IIIPozostałe potrzeby i celexxxxx
Ogółem:100%100%xxxxx