Monitor Polski

M.P.1952.A-69.1051

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 sierpnia 1952 r.

OKÓLNIK NR 190
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 13 sierpnia 1952 r.
w sprawie udostępniania pracownikom nauki i studentom materiałów służbowych instytucji państwowych.

Stwierdzono, że instytucje państwowe udostępniały materiały służbowe pracownikom nauki i studentom piszącym prace naukowe, nie przestrzegając przy tym przepisów o zabezpieczeniu tajemnicy państwowej i służbowej. W celu zapobieżenia temu w przyszłości ustalam następujące zasady postępowania przy udostępnianiu przez urzędy i instytucje państwowe oraz przedsiębiorstwa uspołecznione (zakłady pracy) materiałów służbowych pracownikom nauki i studentom piszącym prace naukowe:
1. Korzystanie z materiałów służbowych zakładu pracy jest dopuszczalne jedynie na podstawie zezwolenia właściwego ministra (kierownika urzędu centralnego). Minister (kierownik urzędu centralnego) może przekazać swe uprawnienia w tym zakresie kierownikom jednostek podległych, a w ministerstwach (urzędach centralnych) – dyrektorom departamentów lub biur.
2. Podstawę do wydania zezwolenia na korzystanie z materiałów służbowych powinno stanowić pisemne zaświadczenie właściwego dziekana szkoły wyższej bądź właściwego kierownika instytutu naukowego (placówki naukowej), stwierdzające nazwisko osoby ubiegającej się o zezwolenie, temat pracy naukowej oraz konieczność korzystania z odpowiednich materiałów.
3. Zezwolenie na korzystanie z materiałów służbowych powinno określać możliwie dokładnie, jakie materiały podlegają udostępnieniu, oraz zawierać również postanowienie co do sposobu wykorzystania pracy naukowej, napisanej na podstawie dostarczonych materiałów, a mianowicie:

1)

prace przygotowane w oparciu o materiały jawne mogą być wykorzystane według uznania szkoły, jeżeli udzielający zezwolenia nie zdecyduje inaczej mając na względzie interes publiczny;

2)

prace przygotowane w oparciu o materiały poufne powinny być traktowane jako akta poufne. Tej kategorii prace stanowią własność instytucji, która dostarczyła materiałów potrzebnych do ich opracowania, i są przechowywane jako akta poufne danej instytucji. Jeden egzemplarz pozostaje w poufnych aktach szkoły, której obowiązkiem jest prowadzenie oddzielnego rejestru poufnych prac naukowych;

ponadto należy zaznaczyć w zezwoleniu, że do osoby korzystającej z materiałów służbowych mają odpowiednio zastosowanie postanowienia zarządzeń właściwych władz, regulujących sposób zabezpieczenia tajemnicy państwowej i służbowej w danym zakładzie pracy (np. co do należytego przechowywania akt poufnych, wykorzystywania akt poufnych wyłącznie na miejscu itp.).

4. Udostępnienie materiałów tajnych do opracowań naukowych jest bezwzględnie zabronione.
5. Ustalone w niniejszym okólniku zasady postępowania stosuje się również w tym przypadku, gdy osoba pisząca pracę naukową jest jednocześnie pracownikiem zakładu pracy, z którego materiałów służbowych ma korzystać.
6. Za prace naukowe należy uważać wszystkie prace o tematyce naukowej, w tym również prace dyplomowe, magisterskie, kandydackie i doktorskie,
7. Okólnik wchodzi w życie z dniem ogłoszenia