Monitor Polski

M.P.2008.7.82

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 stycznia 2008 r.

UCHWAŁA Nr 9
RADY MINISTRÓW
z dnia 24 stycznia 2008 r.
w sprawie uczczenia pamięci ofiar tragicznego wypadku lotniczego pod Mirosławcem

W związku z tragicznym wypadkiem lotniczym, który miał miejsce w dniu 23 stycznia 2008 r. pod Mirosławcem, dla upamiętnienia ofiar tej tragedii, łącząc się w bólu z ich rodzinami i bliskimi, Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1. Zarządza się, jako wyraz żałoby, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jednominutową ciszę w dniu 25 stycznia 2008 r. o godz. 1200.
§  2. Rada Ministrów zwraca się do władz państwowych, samorządowych, organizacji społecznych i zawodowych oraz innych podmiotów i instytucji, jak również do obywateli Rzeczypospolitej Polskiej o uczczenie ofiar tragicznego wypadku lotniczego pod Mirosławcem jednominutową ciszą, zgodnie z § 1.
§  3. Rada Ministrów zwraca się z apelem do stacji radiowych i telewizyjnych oraz prasy o upamiętnienie w dniu 25 stycznia 2008 r. ofiar wypadku.
§  4. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega ogłoszeniu.