Monitor Polski

M.P.2018.1222

| Akt nienormatywny
Wersja od: 18 grudnia 2018 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 6 grudnia 2018 r.
w sprawie uczczenia 100. rocznicy wydania dekretu Naczelnika Państwa o utworzeniu Rad Gminnych na obszarze b. Królestwa Kongresowego

W listopadzie 1918 roku Polska odzyskała niepodległość. Obchodząc 100. rocznicę tego historycznego wydarzenia, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej pragnie zwrócić uwagę na ważny element budowy odrodzonego państwa, jakim było tworzenie administracji publicznej, w tym instytucji samorządu terytorialnego.

Proces ten został zapoczątkowany dekretem Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego z 27 listopada 1918 roku o utworzeniu Rad Gminnych na obszarze b. Królestwa Kongresowego. Akt ten miał charakter tymczasowy, obowiązywał do czasu uchwalenia przez Sejm ustawy o samorządzie gminnym, ale umożliwił wyłonienie organów w kilkuset gminach, dając silne podstawy tworzącemu się państwu.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża uznanie twórcom II Rzeczypospolitej oraz wszystkim tym, którzy podjęli trud działania dla odrodzonej Ojczyzny i dobra wspólnego, budując podstawy samorządu terytorialnego i przyczyniając się do rozwoju wspólnot lokalnych.