Uchylenie zarządzenie w sprawie zwolnień na utrzymywanie młodych buhajów. - M.P.1988.32.294 - OpenLEX

Uchylenie zarządzenie w sprawie zwolnień na utrzymywanie młodych buhajów.

Monitor Polski

M.P.1988.32.294

Akt jednorazowy
Wersja od: 12 grudnia 1988 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA, LEŚNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
z dnia 15 listopada 1988 r.
uchylające zarządzenie w sprawie zezwoleń na utrzymywanie młodych buhajów.

Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 2 grudnia 1960 r. o hodowli zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 54, poz. 310 i z 1963 r. Nr 22, poz. 113) oraz w związku z pkt 28 części A załącznika nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1985 r. w sprawie określenia kompetencji niektórych naczelnych i centralnych organów administracji państwowej zastrzeżonych w przepisach szczególnych dla organów zniesionych (Dz. U. Nr 63, poz. 334) zarządza się, co następuje:
Uchyla się zarządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 16 stycznia 1984 r. w sprawie zezwoleń na utrzymywanie młodych buhajów (Monitor Polski Nr 1, poz. 7).
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.