Monitor Polski

M.P.1961.12.64

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1961 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 30 stycznia 1961 r.
uchylające zarządzenie z dnia 5 września 1956 r. w sprawie ustalenia taryfy składek za ubezpieczenie ziemiopłodów kontraktowanych.

Na podstawie § 3a ust. 1 uchwały nr 406 Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1953 r. w sprawie właściwości organów do ustalania niektórych cen, opłat i stawek taryfowych oraz w sprawie zasad i trybu składania wniosków o ustalenie cen, opłat i stawek taryfowych oraz określenie wytycznych do ich ustalenia (Monitor Polski z 1953 r. Nr A-57, poz. 722, Nr A-96, poz. 1336, Nr A-115, poz. 1495, z 1954 r. Nr A-50, poz. 683, z 1955 r. Nr 65, poz. 850, Nr 120, poz. 1582 i Nr 123, poz. 1601) zarządza się, co następuje:
§  1. W związku z ustaleniem taryfy składek za ubezpieczenie od skutków szkód wyrządzonych przez grad, przymrozki wiosenne, huragany i powodzie - kontraktowanych plonów roślin, dla których w umowach kontraktacyjnych zawieszono klauzulę o automatycznym ubezpieczeniu, obowiązującej od dnia 1 stycznia 1961 r., uchyla się zarządzenie Ministra Finansów z dnia 5 września 1956 r. w sprawie ustalenia taryfy składek za ubezpieczenie od gradobicia ziemiopłodów kontraktowanych (Monitor Polski Nr 79, poz. 960).
§  2. Osoby zainteresowane mają prawo przeglądania nowej taryfy, o której mowa w § 1, w biurach inspektoratów powiatowych Państwowego Zakładu Ubezpieczeń.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1961 r.