Uchylenie zarządzenia w sprawie zezwolenia na niektóre czynności związane z obrotem z zagranicą, dokonywanym przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne.

Monitor Polski

M.P.1984.4.35

Akt jednorazowy
Wersja od: 5 marca 1984 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRÓW FINANSÓW ORAZ HANDLU ZAGRANICZNEGO
z dnia 31 stycznia 1984 r.
uchylające zarządzenie w sprawie zezwolenia na niektóre czynności związane z obrotem z zagranicą, dokonywanym przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne.

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1 i art. 16 ust. 1 ustawy dewizowej z dnia 28 marca 1952 r. (Dz. U. Nr 21, poz. 133) zarządza się, co następuje:
Uchyla się zarządzenie Ministrów Finansów oraz Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 1979 r. w sprawie zezwolenia na niektóre czynności związane z obrotem z zagranicą, dokonywanym przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne (Monitor Polski Nr 10, poz. 68).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.