Uchylenie zarządzenia w sprawie zatrudniania cudzoziemców.

Monitor Polski

M.P.1990.2.13

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1990 r.

ZARZĄDZENIE Nr 3
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 20 stycznia 1990 r.
uchylające zarządzenie w sprawie zatrudniania cudzoziemców.

Zarządza się, co następuje:
Traci moc zarządzenie nr 31 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 1965 r. w sprawie zatrudniania cudzoziemców (Monitor Polski Nr 23, poz. 110).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1990 r.