Uchylenie zarządzenia w sprawie wysokości diet i kosztów noclegów przy podróżach służbowych, delegacjach i przeniesieniach poza granice kraju.

Monitor Polski

M.P.1955.60.728

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 stycznia 1955 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 14 maja 1955 r.
uchylające zarządzenie w sprawie wysokości diet i kosztów noclegów przy podróżach służbowych, delegacjach i przeniesieniach poza granice kraju.

Na podstawie § 54 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 lipca 1948 r. o należnościach w razie pełnienia czynności służbowych poza zwykłym miejscem służbowym oraz w razie przeniesienia na inne miejsce służbowe (Dz. U. z 1948 r. Nr 38, poz. 279 i z 1953 r. Nr 41, poz. 196) zarządza się, co następuje:
Wobec unormowania należności osób odbywających podróże poza granicami kraju uchwałą nr 16 Prezydium Rządu z dnia 7 stycznia 1955 r. uchyla się zarządzenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 1951 r. w sprawie wysokości diet i kosztów noclegów przy podróżach służbowych, delegacjach i przeniesieniach poza granice kraju (Monitor Polski Nr A-70, poz. 910).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 7 stycznia 1955 r.