Uchylenie zarządzenia w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

Monitor Polski

M.P.1962.70.330

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 września 1962 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA LEŚNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
z dnia 5 września 1962 r.
o uchyleniu zarządzenia w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25, poz. 180) zarządza się, co następuje:
Traci moc zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 28 stycznia 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (Monitor Polski Nr 23, poz. 105).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.