Uchylenie zarządzenia w sprawie pobierania opłat manipulacyjnych od rachunków za gaz i energię elektryczną.

Monitor Polski

M.P.1963.79.387

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 października 1963 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRÓW GÓRNICTWA I ENERGETYKI ORAZ GOSPODARKI KOMUNALNEJ
z dnia 18 października 1963 r.
uchylające zarządzenie w sprawie pobierania opłat manipulacyjnych od rachunków za gaz i energię elektryczną.

Traci moc zarządzenie Ministrów: Górnictwa i Energetyki, Przemysłu Ciężkiego i Gospodarki Komunalnej z dnia 25 lutego 1958 r. w sprawie pobierania opłat manipulacyjnych od rachunków za gaz i energię elektryczną (Monitor Polski Nr 22, poz. 134).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 1963 r.