Monitor Polski

M.P.2018.1262

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 grudnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 18 grudnia 2018 r.
uchylające zarządzenie w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1915) zarządza się, co następuje:
§  1.  Traci moc zarządzenie nr 11/90 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 1990 r. w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.