Uchylenie zarządzenia w sprawie ogólnych warunków umów sprzedaży i umów dostawy wyrobów hutniczych między jednostkami gospodarki uspołecznionej.

Monitor Polski

M.P.1988.14.121

Akt jednorazowy
Wersja od: 21 maja 1988 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 12 kwietnia 1988 r.
uchylające zarządzenie w sprawie ogólnych warunków umów sprzedaży i umów dostawy wyrobów hutniczych między jednostkami gospodarki uspołecznionej.

Na podstawie art. 384 § 1 Kodeksu cywilnego oraz § 1 ust. 1 pkt 1 lit. b) uchwały nr 193 Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 1973 r. w sprawie upoważnienia naczelnych organów administracji państwowej do ustalania ogólnych warunków i wzorów umów (Monitor Polski Nr 36, poz. 219, z 1978 r. Nr 31, poz. 114, z 1982 r. Nr 19, poz. 161, z 1983 r. Nr 6, poz. 40 i Nr 7, poz. 44, z 1985 r. Nr 7, poz. 53 i z 1987 r. Nr 13, poz. 114) zarządza się, co następuje:
Uchyla się zarządzenie Ministra Finansów z dnia 23 marca 1976 r. w sprawie ogólnych warunków umów sprzedaży i umów dostawy wyrobów hutniczych między jednostkami gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski Nr 16, poz. 73).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.