Uchylenie zarządzenia Ministra Finansów w sprawie wprowadzenia bonów na wkłady oszczędnościowe z losowaniem premii w postaci samochodów osobowych.

Monitor Polski

M.P.1981.33.307

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 grudnia 1981 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 12 grudnia 1981 r.
uchylające zarządzenie Ministra Finansów w sprawie wprowadzenia bonów na wkłady oszczędnościowe z losowaniem premii w postaci samochodów osobowych.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 1975 r. Nr 20, poz. 108 i z 1981 r. Nr 17, poz. 82) zarządza się, co następuje:
Uchyla się zarządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1976 r. w sprawie wprowadzenia bonów na wkłady oszczędnościowe z losowaniem premii w postaci samochodów osobowych (Monitor Polski z 1977 r. Nr 1, poz. 8 i z 1979 r. Nr 14, poz. 82).
Wkłady oszczędnościowe, na które wystawione zostały bony samochodowe o wartości nominalnej 15.000 zł, z losowaniem premii w postaci samochodów osobowych, oraz wkłady oszczędnościowe, na które zostały wystawione książeczki oszczędnościowe z wkładami po 9.000 zł z losowaniem premii w postaci samochodów osobowych, stają się wkładami umiejscowionymi płatnymi na każde żądanie.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1982 r., z tym że losowanie premii dla wkładów, o których mowa w § 2, przeprowadzone będzie w styczniu 1982 r. według dotychczas obowiązujących zasad.