Monitor Polski

M.P.1988.28.250

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 października 1988 r.

UCHWAŁA Nr 163
RADY MINISTRÓW
z dnia 12 września 1988 r.
w sprawie uchylenia upoważnień naczelnych organów administracji państwowej do ustalania ogólnych warunków i wzorów umów.

Na podstawie art. 384 § 1 Kodeksu cywilnego Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1. W uchwale nr 740 Prezydium Rządu z dnia 30 października 1954 r. w sprawie gospodarki butlami do gazów technicznych (Monitor Polski Nr 109, poz. 1499 i z 1955 r. Nr 84, poz. 998) w § 7 ust. 3 oraz § 11 skreśla się.
§  2. Uchyla się:
1) uchwałę nr 193 Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 1973 r. w sprawie upoważnienia naczelnych organów administracji państwowej do ustalania ogólnych warunków i wzorów umów (Monitor Polski Nr 36, poz. 219, z 1978 r. Nr 31, poz. 114, z 1982 r. Nr 19, poz. 161, z 1983 r. Nr 6, poz. 40 i Nr 7, poz. 44, z 1985 r. Nr 7, poz. 53 oraz z 1987 r. Nr 13, poz. 114),
2) uchwałę nr 84 Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 1976 r. w sprawie upoważnienia do uregulowania w sposób odbiegający od przepisów Kodeksu cywilnego niektórych warunków umów sprzedaży i umów dostawy mięsa i przetworów mięsnych (Monitor Polski Nr 16, poz. 72),
3) uchwałę nr 30 Rady Ministrów z dnia 15 marca 1986 r. w sprawie upoważnienia do uregulowania w sposób odbiegający od przepisów Kodeksu cywilnego niektórych warunków umów o wykonanie robót geodezyjnych i kartograficznych (Monitor Polski Nr 7, poz. 50).
§  3.
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1989 r., z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie uchwały, na podstawie uchylanych nią przepisów, stosuje się te przepisy, jeżeli chodzi o skutki prawne zdarzeń, które nastąpiły po dniu 1 stycznia 1989 r.