Uchylenie uchwały w sprawie zasad i trybu wprowadzania oraz oceny eksperymentów gospodarczych.

Monitor Polski

M.P.1979.12.73

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 kwietnia 1979 r.

UCHWAŁA Nr 64
RADY MINISTRÓW
z dnia 23 kwietnia 1979 r.
uchylająca uchwałę w sprawie zasad i trybu wprowadzania oraz oceny eksperymentów gospodarczych.

Rada Ministrów uchwala, co następuje:
Traci moc uchwała nr 46 Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1969 r. w sprawie zasad i trybu wprowadzania oraz oceny eksperymentów gospodarczych (Monitor Polski Nr 10, poz. 93).
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.