Uchylenie uchwały w sprawie wynagradzania za prace powierzane pracownikom przez uspołecznione zakłady pracy na podstawie umów o dzieło lub umów zlecenia.

Monitor Polski

M.P.1988.31.280

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 listopada 1988 r.

UCHWAŁA NR 182
RADY MINISTRÓW
z dnia 24 października 1988 r.
uchylająca uchwałę w sprawie wynagradzania za prace powierzane pracownikom przez uspołecznione zakłady pracy na podstawie umów o dzieło lub umów zlecenia.

Na podstawie art. 79 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 141, z 1975 r. Nr 16, poz. 91, z 1981 r. Nr 6, poz. 23, z 1982 r. Nr 31, poz. 214, z 1985 r. Nr 20, poz. 85 i Nr 35, poz. 162, z 1986 r. Nr 42, poz. 201, z 1987 r. Nr 21, poz. 124 oraz z 1988 r. Nr 20, poz. 134) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
Uchyla się uchwałę nr 244 Rady Ministrów z dnia 19 listopada 1982 r. w sprawie wynagradzania za prace powierzane pracownikom przez uspołecznione zakłady pracy na podstawie umów o dzieło lub umów zlecenia (Monitor Polski Nr 29, poz. 252).
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.