Uchylenie uchwały w sprawie wewnętrznego eksportu marynarskiego.

Monitor Polski

M.P.1990.33.264

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 września 1990 r.

UCHWAŁA Nr 136
RADY MINISTRÓW
z dnia 31 sierpnia 1990 r.
uchylająca uchwałę w sprawie wewnętrznego eksportu marynarskiego.

Rada Ministrów uchwala, co następuje:
Uchyla się uchwałę nr 48/68 Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z dnia 13 lutego 1968 r. w sprawie wewnętrznego eksportu marynarskiego.
Bony towarowe wydane na podstawie przepisów wykonawczych do uchwały, o której mowa w § 1, zachowują ważność do dnia 31 grudnia 1990 r. i stanowią podstawę do zakupu towarów w Przedsiębiorstwie Handlu Zagranicznego "Baltona" S.A.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.