Monitor Polski

M.P.2014.1222

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA Nr 266
RADY MINISTRÓW
z dnia 22 grudnia 2014 r.
uchylająca uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, ze zm.) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1. Traci moc uchwała nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. poz. 430).
§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.