Uchylenie uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego na lata 2016-2024 pod nazwą "Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych".

Monitor Polski

M.P.2020.190

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 lutego 2020 r.

UCHWAŁA Nr 11
RADY MINISTRÓW
z dnia 4 lutego 2020 r.
uchylająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego na lata 2016-2024 pod nazwą "Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych"

Na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020 i 2473) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
Traci moc uchwała nr 208 Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego na lata 2016-2024 pod nazwą "Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych" (M.P. z 2018 r. poz. 6).
Znosi się program wieloletni na lata 2016-2024 pod nazwą "Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych", stanowiący załącznik do uchwały, o której mowa w § 1, zwany dalej "Programem".
1. 
Zadania Programu będą kontynuowane w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej ustanowionej uchwałą nr 10 Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia programu wieloletniego pn. Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030 (M.P. poz. 189), zgodnie z harmonogramem jej wdrażania.
2. 
Umowy zawarte na realizację zadań Programu, obowiązujące w dniu wejścia w życie Narodowej Strategii Onkologicznej, pozostają w mocy.
Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.