Monitor Polski

M.P.2017.983

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 października 2017 r.

UCHWAŁA Nr 168
RADY MINISTRÓW
z dnia 20 października 2017 r.
uchylająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Priorytetowe Zadania Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach programów operacyjnych"

Na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1.  Traci moc uchwała nr 164 Rady Ministrów z dnia 17 września 2013 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Priorytetowe Zadania Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach programów operacyjnych" (M.P. poz. 796 oraz z 2014 r. poz. 558).
§  2.  W terminie 30 dni od dnia ogłoszenia niniejszej uchwały Minister Obrony Narodowej dokona rozliczenia programu wieloletniego "Priorytetowe Zadania Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach programów operacyjnych", zawartego w załączniku nr 10 do ustawy budżetowej na rok 2017 z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 108).
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.