Uchylenie uchwały w sprawie organizacji służby weterynaryjnej podległej terenowym organom administracji państwowej. - M.P.1991.1.4 - OpenLEX

Uchylenie uchwały w sprawie organizacji służby weterynaryjnej podległej terenowym organom administracji państwowej.

Monitor Polski

M.P.1991.1.4

Akt jednorazowy
Wersja od: 10 stycznia 1991 r.

UCHWAŁA Nr 2
RADY MINISTRÓW
z dnia 3 stycznia 1991 r.
uchylająca uchwałę w sprawie organizacji służby weterynaryjnej podległej terenowym organom administracji państwowej.

Rada Ministrów uchwala, co następuje:
Uchyla się uchwałę nr 114 Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1975 r. w sprawie organizacji służby weterynaryjnej podległej terenowym organom administracji państwowej (Monitor Polski Nr 22, poz. 137 i Nr 29, poz. 184).
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.