Uchylenie uchwały nr 877 Prezydium Rządu z dnia 18 grudnia 1954 r. w sprawie wynagradzania członków rad zakładowych, zwolnionych od pracy zawodowej.

Monitor Polski

M.P.1962.61.291

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 sierpnia 1962 r.

UCHWAŁA Nr 232
RADY MINISTRÓW
z dnia 26 lipca 1962 r.
uchylająca uchwałę nr 877 Prezydium Rządu z dnia 18 grudnia 1954 r. w sprawie wynagradzania członków rad zakładowych, zwolnionych od pracy zawodowej.

W związku z art. 29 dekretu z dnia 6 lutego 1945 r. o utworzeniu rad zakładowych (Dz. U. z 1945 r. Nr 8, poz. 36 i z 1947 r. Nr 24, poz. 92) - na wniosek Centralnej Rady Związków Zawodowych Rada Ministrów uchwala, co następuje:
Uchyla się uchwałę nr 877 Prezydium Rządu z dnia 18 grudnia 1954 r. w sprawie wynagradzania członków rad zakładowych, zwolnionych od pracy zawodowej (Monitor Polski z 1955 r. Nr 7, poz. 73).
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.