Monitor Polski

M.P.1948.6.34

| Akt indywidualny
Wersja od: 21 stycznia 1948 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 2 stycznia 1948 r.
w sprawie uchylenia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn "Gwoździarnia" wł. Finkelstein w Mogile k/Krakowa.

Na podstawie art. 2 dekretu z dnia 6 grudnia 1918 r. w przedmiocie przymusowego Zarządu Państwowego (Dz. Pr. P. P. Nr. 21 poz. 67) w brzmieniu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 25 maja 1927 r. o zmianie niektórych postanowień dekretu z dnia 6 grudnia 1918 r. w przedmiocie przymusowego zarządu państwowego (Dz. U. R. P. Nr. 49 poz. 437) art. 14 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 grudnia 1934 r. o unormowaniu właściwości władz i trybu postępowania w niektórych działach administracji państwowej (Dz.U.R.P. Nr. 110 poz. 976) oraz rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 września 1939 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej dekretu w przedmiocie przymusowego zarządu państwowego na obszar całego Państwa (Dz. U. R. P. Nr. 87 poz. 545) zarządzam co następuje:
§  1. Uchyla się z dniem 15 stycznia 1948 r. przymusowy zarząd państwowy nad przedsiębiorstwem Młyn "Gwoździarnia" wł. Finkelstein w Mogile k/Krakowa.
§  2. Zjednoczenie Przemysłu Młyńsko-Piekarnianego pod zarządem "Społem" w likwidacji, któremu powierzono zarząd państwowy nad wymienionym przedsiębiorstwem, winno przekazać majątek przedsiębiorstwa w formie aktu zdawczo-odbiorczego, osobie uprawnionej, z potrąceniem poczynionych w czasie trwania przymusowego zarządu państwowego nakładów i po przeprowadzeniu zabezpieczenia przewidzianego aktem notarialnym Nr. 9404/1947 spisanym w Krakowie w biurze notarialnym przy ul. św. Jana Nr 6, dnia 30 grudnia 1947 r., przed notariuszem Emilem Stąporem przez Majera Chila Finkelsteina, zamieszkałego w Krakowie przy ul. pl. Kazimierza Nr. 5 1 Mojżesza Wulkana zamieszkałego w Krakowie przy ul. Dietlowskiej Nr. 44.
§  3. Sporządzenie protokółu zdawczo-odbiorczego winno nastąpić w dniu 15 stycznia 1948 r.