Monitor Polski

M.P.1946.67.129

| Akt indywidualny
Wersja od: 25 lipca 1946 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRÓW: PRZEMYSŁU ORAZ APROWIZACJI I HANDLU
z dnia 24 czerwca 1946 r.
o uchyleniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem "Celuloza Nadniemeńska S. A.".

Na podstawie art. 1, ust. 3 i art. 2 dekretu z dnia 16 grudnia 1918 r. w przedmiocie przymusowego zarządu państwowego (Dz. Praw Państwa Polskiego Nr 21, poz. 67), w brzmieniu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 1927 r. o zmianie niektórych postanowień dekretu z dnia 16 grudnia 1918 r. w przedmiocie przymusowego zarządu państwowego (Dz. U. R. P. Nr 49, poz. 437), art. 14 rozporządzenia Prezydenta Rzplitej z dnia 28 grudnia 1934 r. o unormowaniu właściwości władz i trybu postępowania w niektórych działach administracji państwowej (Dz. Ustaw R. P. Nr 110, poz. 976) oraz art. 1 dekretu Prezydenta R. P. z dn. 1 września 1939 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej dekretu w przedmiocie przymusowego zarządu państwowego na obszar całego Państwa (Dz. U. R. P. Nr 87, poz. 546) - zarządza się, co następuje:
§  1. Ustanowiony zarządzeniem Ministrów: Przemysłu oraz Aprowizacji i Handlu z dnia 14 sierpnia 1945 r. przymusowy zarząd państwowy nad przedsiębiorstwem "Celuloza Nadniemeńska, Sp. Akc." uchyla się z dniem 24 czerwca 1946 r.
§  2. Zarządzenie niniejsze jest natychmiast wykonalne.