Uchylenie ograniczeń w zakresie obrotu oszczędnościowego i czekowego.

Monitor Polski

M.P.1982.5.30

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lutego 1982 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW I PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 29 stycznia 1982 r.
w sprawie uchylenia ograniczeń w zakresie obrotu oszczędnościowego i czekowego.

Na podstawie § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1981 r. w sprawie wykonania dekretu o stanie wojennym w zakresie gromadzenia środków pieniężnych, obrotu pieniężnego i obsługi finansowej oraz udzielania kredytów (Dz. U. z 1981 r. Nr 29, poz. 162 i z 1982 r. Nr 1, poz. 8) zarządza się, co następuje:
Uchyla się ograniczenia w zakresie rozliczeń pieniężnych ludności i obrotu oszczędnościowego, wynikające z § 1 i § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1981 r. w sprawie wykonania dekretu o stanie wojennym w zakresie gromadzenia środków pieniężnych, obrotu pieniężnego i obsługi finansowej oraz udzielania kredytów (Dz. U. z 1981 r. Nr 29, poz. 162 i z 1982 r. Nr 1, poz. 8).
Traci moc zarządzenie nr 2 Ministra Finansów i Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 4 stycznia 1982 r. w sprawie obrotu oszczędnościowego i czekowego.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 1982 r.