Monitor Polski

M.P.1997.21.209

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 kwietnia 1997 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 8 kwietnia 1997 r.
w sprawie uchylenia niektórych zarządzeń Ministra Finansów.

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. z 1993 r. Nr 108, poz. 486 i Nr 134, poz. 646, z 1995 r. Nr 5, poz. 25 i Nr 85, poz. 426 oraz z 1996 r. Nr 75, poz. 357) zarządza się, co następuje:
§  1. Uchyla się zarządzenia Ministra Finansów:
1) z dnia 6 lipca 1995 r. w sprawie zaniechania ustalania i poboru podatku dochodowego od dochodów wspólnot mieszkaniowych (Monitor Polski Nr 33, poz. 388),
2) z dnia 11 sierpnia 1995 r. w sprawie częściowego zaniechania ustalania i poboru podatku dochodowego od niektórych osób prawnych (Monitor Polski Nr 42, poz. 489),
3) z dnia 15 lipca 1996 r. w sprawie częściowego zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów osób prawnych (Monitor Polski Nr 45, poz. 436).
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.