Monitor Polski

M.P.1948.56.337

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 czerwca 1948 r.

OBWIESZCZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO NACZELNEJ RADY ODBUDOWY M. ST. WARSZAWY
z dnia 12 czerwca 1948 r.
o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na podstawie § 16 Rozporządzenia Ministra Odbudowy z dnia 11-go grudnia 1947 r. (Dz. U. R. P. Nr. 74 z dnia 16 grudnia 1947 r.), podaje się do wiadomości, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego osiami ulic Al. Sikorskiego, Nowego Światu, Książęcej i Smolnej ustalający: 1) przeznaczenie terenu, 2) linie rozgraniczające tereny zależnie od ich przeznaczenia, 3) sposób zabudowania terenu i 4) okresy realizacji planu - został uchwalony przez Naczelną Radę Odbudowy m. st. Warszawy.