§ 1. - Ubezpieczenie inwentarza żywego w państwowych gospodarstwach rolnych.

Monitor Polski

M.P.1963.67.330

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 września 1963 r.
§  1.
Zwalnia się z dniem 1 stycznia 1964 r. państwowe gospodarstwa rolne od obowiązków ubezpieczenia inwentarza żywego od ognia i innych zdarzeń losowych oraz od padnięcia, określonych w § 2 ust. 1 pkt 5, § 3 i § 5 ust. 1 zarządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i Ministra Finansów z dnia 7 czerwca 1951 r. w sprawie zasad ubezpieczenia mienia jednostek gospodarki uspołecznionej od ognia i innych zdarzeń losowych (Monitor Polski Nr A-59, poz. 778).