Monitor Polski

M.P.1985.21.160

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 sierpnia 1985 r.

UCHWAŁA
RADY PAŃSTWA
z dnia 11 lipca 1985 r.
w sprawie tytułu honorowego "Zasłużony Rolnik Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej".

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 10 maja 1985 r. o ustanowieniu tytułu honorowego "Zasłużony Rolnik Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej" (Dz. U. Nr 24, poz. 102) Rada Państwa stanowi, co następuje:
§  1. Tytuł honorowy "Zasłużony Rolnik Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej" nadawany będzie z okazji dożynek.
§  2.
1. Wniosek o nadanie tytułu honorowego "Zasłużony Rolnik Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej" przedstawia Radzie Państwa Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.
2. Wniosek o nadanie tytułu honorowego powinien zawierać:
1) dane osobowe oraz dane o przebiegu pracy zawodowej osoby przedstawionej do wyróżnienia,
2) opis zasług uzasadniających nadanie tytułu honorowego oraz charakterystykę całokształtu pracy zawodowej i postawy społecznej osoby przedstawionej do wyróżnienia,
3) opinię terenowego organu administracji państwowej stopnia podstawowego wydaną w porozumieniu z organizacją partyjną, stronnictw politycznych i społeczno-zawodową organizacją rolników w stosunku do rolników indywidualnych,
4) opinię kierownika zakładu pracy, w którym pracuje osoba przedstawiona do wyróżnienia, wydaną w porozumieniu z zakładową organizacją partyjną i stronnictw politycznych, organizacją związkową i radą pracowniczą,
5) dane o posiadanych orderach i odznaczeniach.
§  3.
1. Odznakę tytułu honorowego "Zasłużony Rolnik Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej" stanowi złocony wieniec laurowy, umieszczony na tle dziesięcioramiennej gwiazdy o ramionach na przemian złoconych i srebrzonych; u podstawy wieńca znajdują się dwa złączone ze sobą kłosy zboża srebrzone i oksydowane; płaszczyznę wewnątrz wieńca zajmuje otok z emalii koloru białego z napisem "Zasłużony Rolnik PRL" oraz tarcza emaliowana koloru czerwonego z nałożonym na nią srebrnym orłem; odwrotna strona odznaki jest gładka złocona; gwiazda zawieszona jest za pomocą kółka i dwóch uchwytów na prostokątnej klamrze koloru zielonego z pionowymi paskami koloru czerwonego; do odwrotnej strony klamry przymocowana jest agrafka. Średnica gwiazdy wynosi 43 mm, szerokość wieńca - 5 mm, szerokość otoku - 4 mm, średnica tarczy - 14 mm, szerokość klamry - 34 mm, jej wysokość - 8 mm.
2. Wzór rysunkowy odznaki zawiera załącznik do uchwały.
§  4. Osoba wyróżniona tytułem honorowym "Zasłużony Rolnik Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej" otrzymuje odznakę tego tytułu i dyplom o jego nadaniu oraz ma prawo używać tytułu "Zasłużony Rolnik Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej".
§  5. Odznakę oraz dyplom tytułu honorowego "Zasłużony Rolnik Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej" wręcza w imieniu Rady Państwa jej Przewodniczący, zastępca Przewodniczącego lub członek Rady Państwa, członek Rady Ministrów, przewodniczący wojewódzkiej rady narodowej, wojewoda.
§  6.
1. Odznakę tytułu honorowego "Zasłużony Rolnik Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej" nosi się na prawej stronie piersi.
2. Odznakę tytułu honorowego "Zasłużony Rolnik Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej" nosi się podczas uroczystych akademii organizowanych z okazji świąt państwowych i dożynek oraz w innych okolicznościach, według uznania wyróżnionego.
§  7.
1. Utrata tytułu honorowego "Zasłużony Rolnik Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej" następuje wskutek prawomocnego skazania na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych.
2. Rada Państwa może pozbawić tytułu honorowego w razie stwierdzenia, że osoba wyróżniona stała się niegodna tytułu lub że nadanie tytułu nastąpiło w wyniku wprowadzenia w błąd.
§  8. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR ODZNAKI TYTUŁU HONOROWEGO "ZASŁUŻONY ROLNIK POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ"