Tytuł honorowy "Zasłużony Pilot Wojskowy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej".

Monitor Polski

M.P.1978.25.89

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 lipca 1978 r.

UCHWAŁA
RADY PAŃSTWA
z dnia 20 lipca 1978 r.
w sprawie tytułu honorowego "Zasłużony Pilot Wojskowy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej".

Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 1978 r. o ustanowieniu tytułu honorowego "Zasłużony Pilot Wojskowy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej" (Dz. U. Nr 18, poz. 81) Rada Państwa stanowi, co następuje:
1.
Tytuł honorowy "Zasłużony Pilot Wojskowy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej" nadawany będzie pilotom wojskowym, którzy w okresie wieloletniej, wzorowej służby w lotnictwie Sił Zbrojnych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej wykazali wysokie walory moralno-polityczne i zdyscyplinowanie oraz wnieśli szczególnie duży wkład w jego rozwój, umocnienie gotowości bojowej i szkolenie kadr lotniczych, przyczynili się osobiście do wzrostu bezpieczeństwa lotów, a ponadto:
1)
posiadają pierwszą lub wyższą klasę kwalifikacyjną pilota przez okres łącznie co najmniej 12 lat oraz
2)
nie spowodowali w tym czasie z własnej winy wypadku lotniczego.
2.
Tytuł honorowy "Zasłużony Pilot Wojskowy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej" nadawany będzie w przypadkach szczególnych również pilotom, którzy:
1)
posiadają pierwszą lub wyższą klasę kwalifikacyjną pilota przez okres krótszy niż 12 lat albo
2)
nie wykonują lotów ze względu na utratę zdolności zdrowotnych do służby w powietrzu lub z przyczyn służbowych,

- jeżeli spełniają pozostałe warunki określone w ust. 1.

3.
Tytuł honorowy "Zasłużony Pilot Wojskowy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej" nadawany będzie także pilotom wojskowym, którzy dokonali bohaterskiego czynu związanego z wykonywaniem lotu, niezależnie od spełnienia warunków określonych w ust. 1.
Tytuł honorowy nadawany będzie:
1)
w Dniu Wojska Polskiego i Święta Lotnictwa,
2)
w razie dokonania bohaterskiego czynu związanego z wykonywaniem lotu - bezpośrednio po jego dokonaniu.
Piloci wyróżnieni tytułem honorowym otrzymują odznakę tego tytułu i dyplom o jego nadaniu oraz mają prawo używać tytułu "Zasłużony Pilot Wojskowy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej".
1.
Odznakę tytułu honorowego "Zasłużony Pilot Wojskowy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej" stanowi złocony podwójny pierścień umieszczony na tle dziesięcioramiennej srebrzonej gwiazdy; wewnątrz pierścienia na polu z niebieskiej emalii umieszczona jest kwadratowa szachownica z emalii białej i czerwonej z nałożonym na niej srebrzonym orłem; między pierścieniami na otoku z białej emalii umieszczony jest napis "ZASŁUŻONY PILOT WOJSKOWY PRL"; średnica gwiazdy wynosi 43 mm; średnica zewnętrznego pierścienia - 30 mm; wewnętrznego pierścienia - 20 mm, szerokość każdego z pierścieni - 1,5 mm; szachownica o bokach 14 mm. Odznakę przypina się na zakrętkę.
2.
Wzór rysunkowy odznaki tytułu honorowego zawiera załącznik do uchwały.
1.
Wniosek o nadanie tytułu honorowego "Zasłużony Pilot Wojskowy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej" przedstawia Radzie Państwa Minister Obrony Narodowej.
2.
Wniosek o nadanie tytułu honorowego powinien zawierać:
1)
dane personalne oraz o przebiegu służby w lotnictwie wojskowym osoby przedstawionej do wyróżnienia,
2)
opis zasług uzasadniających nadanie tytułu honorowego oraz charakterystykę całokształtu służby i postawy ideowo-politycznej,
3)
dane o posiadanych orderach i odznaczeniach.
Odznakę oraz dyplom o nadaniu tytułu honorowego "Zasłużony Pilot Wojskowy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej" wręcza w imieniu Rady Państwa Przewodniczący lub inny członek Rady Państwa albo Minister Obrony Narodowej lub dowódcy przez niego upoważnieni.
1.
Odznakę tytułu honorowego "Zasłużony Pilot Wojskowy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej" nosi się po prawej stronie piersi.
2.
Odznakę tytułu honorowego nosi się na mundurze wojskowym w okolicznościach i w sposób określony w przepisach wojskowych, a na ubiorze cywilnym - w dniach świąt państwowych, w Dniu Wojska Polskiego, Święta Lotnictwa oraz w innych okolicznościach według uznania wyróżnionego.
1.
Utrata tytułu honorowego "Zasłużony Pilot Wojskowy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej" następuje wskutek prawomocnego skazania na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych.
2.
Rada Państwa może pozbawić tytułu honorowego w razie stwierdzenia, że osoba wyróżniona stała się niegodna tego tytułu.
W stosunku do pilotów wojskowych pełniących służbę w jednostkach podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych wniosek o nadanie tytułu przedstawia Minister Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej. Przepis § 6 stosuje się odpowiednio.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR ODZNAKI "ZASŁUŻONY PILOT WOJSKOWY POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ"