Typy aptek oraz zakres ich czynności.

Monitor Polski

M.P.1969.26.200

Akt utracił moc
Wersja od: 28 czerwca 1969 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 17 czerwca 1969 r.
w sprawie typów aptek oraz zakresu ich czynności.

Na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 8 stycznia 1951 r. o aptekach (Dz. U. Nr 1, poz. 2) zarządza się, co następuje:
1.
Ustala się następujące rodzaje aptek otwartych:
1)
dla miast i osiedli:

a) apteka typu "A" - przeznaczona dla 5-8 tysięcy ludności,

b) apteka typu "B" - przeznaczona dla 8-15 tysięcy ludności,

c) apteka typu "C" - przeznaczona dla 15-25 tysięcy ludności oraz dla zadań szkoleniowych;

2)
dla wsi:

a) apteka typu "Wiejska 1" - przeznaczona dla obszaru działania dwóch ośrodków zdrowia,

b) apteka typu "Wiejska 2" - przeznaczona dla obszaru działania dwóch lub trzech ośrodków zdrowia;

3)
dla miast i osiedli oraz wsi:

apteka typu "D" - apteka leków gotowych, organizowana stosownie do lokalnych potrzeb.

2.
Oprócz aptek rodzajów określonych w ust. 1 apteki otwarte mogą być prowadzone w budynkach zakładów opieki zdrowotnej zamkniętej, jeżeli zapewnione są odpowiednie warunki. Apteki te oprócz zaopatrywania ludności w leki wykonują zadania apteki zakładowej (szpitalnej).
1.
Do zadań aptek wymienionych w § 1 należy wykonywanie czynności określonych w przepisach o aptekach.
2.
Właściwy do spraw zdrowia organ prezydium wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa), na wniosek zarządu aptek, może wyznaczyć aptekę otwartą do:
1)
prowadzenia leków gotowych zagranicznych i niektórych leków krajowych oraz skupu leków zagranicznych, zgodnie z ustalonymi wykazami,
2)
pełnienia funkcji apteki macierzystej w stosunku do jej placówek terenowych (§ 3),
3)
zaopatrywania w leki i materiały opatrunkowe zakładów leczniczych i weterynaryjnych oraz instytucji (zakładów pracy), w zakresie asortymentu przewidzianego dla apteczek pierwszej pomocy i apteczek okrętowych,
4)
szkolenia studentów wydziałów farmaceutycznych oraz uczniów państwowych szkół medycznych i techników farmaceutycznych, jak również doszkalania fachowych pracowników aptek, niezależnie od wykonywania tych zadań przez apteki typu "C".
1.
Placówkami terenowymi prowadzonymi przez wyznaczone apteki otwarte (§ 2 ust. 2 pkt 2) są punkty apteczne I i II typu oraz punkty sprzedaży środków antykoncepcyjnych.
2.
Punkty apteczne I i II typu zaopatrują ludność w leki gotowe i inne artykuły dozwolone do obrotu aptecznego zgodnie z ustalonymi dla tych punktów wykazami.
3.
Punkty apteczne II typu i punkty sprzedaży środków antykoncepcyjnych tworzy się w zakładach opieki zdrowotnej otwartej.
1.
Apteki zakładowe tworzy się w zakładach opieki zdrowotnej zamkniętej, domach pomocy społecznej dla przewlekle chorych, wojewódzkich stacjach pogotowia ratunkowego oraz zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, jako komórki organizacyjne tych zakładów.
2.
Do zadań aptek zakładowych należy zaopatrywanie w leki i inne artykuły dozwolone do obrotu aptecznego wszystkich komórek organizacyjnych podstawowej działalności zakładów, w których są utworzone, z tym że apteki te mogą zaopatrywać inne takie zakłady położone w tej samej miejscowości.
3.
Zadania określone w ust. 1 i 2, z wyłączeniem sporządzania leków recepturowych i płynów iniekcyjnych, może wykonywać zakładowy punkt apteczny, w którym czynności fachowe wykonuje farmaceuta w rozumieniu przepisów o aptekach.
Właściwy do spraw zdrowia organ prezydium wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa) może:
1)
zwolnić, na wniosek dyrektora zakładu, aptekę zakładową od obowiązku sporządzania leków recepturowych lub płynów iniekcyjnych, w razie gdy nie ma warunków do ich sporządzania lub nie istnieje potrzeba zaopatrywania w nie chorych leczonych w zakładzie,
2)
wyznaczyć aptekę zakładową do wykonywania zadań w zakresie szkolenia studentów wydziałów farmaceutycznych i uczniów państwowych szkół medycznych, techników farmaceutycznych, a także doszkalania pracowników farmaceutycznych.
1.
Aptekami zakładowymi są również apteki kolejowe, które zaopatrują w leki i artykuły sanitarne osoby uprawnione do świadczeń kolejowej służby zdrowia.
2.
Do aptek kolejowych w zależności od wykonywanych przez nie zadań stosuje się odpowiednio przepisy § 1-5, z tym że decyzje, o których mowa w § 5 pkt 1, wydaje zarząd służby zdrowia właściwej okręgowej dyrekcji kolei państwowych.
W okresie czasowego unieruchomienia apteki otwartej dopuszcza się, jako rozwiązanie zastępcze, wykonywanie zadań apteki w odpowiednio przystosowanym pojeździe.
Czynne w dniu wejścia w życie zarządzenia zakładowe punkty apteczne zostaną przekształcone w apteki w terminie do dnia 31 grudnia 1975 r.
Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 lutego 1956 r. w sprawie typów aptek, zakresu ich czynności, lokali i wyposażenia (Monitor Polski Nr 18, poz. 254).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.