Tymczasowy statut organizacyjny Ministerstwa Kolei.

Monitor Polski

M.P.1951.A-22.267

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1953 r.

UCHWAŁA Nr 50
RADY MINISTRÓW
z dnia 26 lutego 1951 r.
w sprawie tymczasowego statutu organizacyjnego Ministerstwa Kolei.

Ministerstwu Kolei nadaje się tymczasowy statut organizacyjny, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
Wykonanie uchwały porucza się Ministrowi Kolei.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

TYMCZASOWY STATUT ORGANIZACYJNY MINISTERSTWA KOLEI

§ 1. 1
W skład Ministerstwa Kolei wchodzą:

Gabinet Ministra,

Zarząd Polityczno-Wychowawczy,

Departament Zagraniczny,

Departament Planowania,

Departament Organizacji

Departament Kadr,

Departament Szkolenia Zawodowego,

Departament Zatrudnienia i Płac,

Departament Zdrowia,

Departament Socjalny.

Departament Finansów,

Departament Księgowości,

Departament Zaopatrzenia,

Departament Inwestycji,

Departament Kontroli,

Departament Techniki,

Departament Budżetowo-Gospodarczy,

Komenda Główna Służby Ochrony Kolei,

Departament Ruchu,

Departament Handlowo-Taryfowy,

Departament Mechaniczny,

Departament Drogowy,

Departament Elektrotechniczny,

Departament Kolei Dojazdowych,

Główny Inspektorat Bezpieczeństwa Ruchu,

oraz

Centralny Zarząd Przedsiębiorstw Robót Kolejowych.

Centralny Zarząd Kolejowych Zakładów Produkcyjnych,

Centralny Zarząd Przedsiębiorstw Usługowych "Orbis",

Centralny Zarząd Kolejowych Zakładów Gastronomicznych,

Centralny Zarząd Elektryfikacji Kolei,

Centralne Biuro Statystyki Przewozów,

Centralne Biuro Rozrachunków Zagranicznych.

§  2. 2
Gabinet Ministra składa się z:

Wydziału Prezydialnego,

Wydziału Prawnego,

Zespołu Radców Ministra,

Samodzielnego Referatu Bibliotecznego,

Kancelarii Tajnej.

§  2a. 3
Zarząd Polityczno-Wychowawczy składa się z:

Wydziału Organizacyjnego,

Wydziału Propagandy.

§  2b. 4
Departament Zagraniczny składa się z:

Wydziału Kooperacji,

Wydziału Technicznego,

Wydziału Przewozowo-Taryfowego,

Wydziału Rozliczeń Międzynarodowych,

§  3.
Departament Planowania składa się z:

Wydziału Planów Zbiorczych,

Wydziału Planów Przewozowych,

Wydziału Planowania Eksploatacji,

Wydziału Planowania Produkcji,

Wydziału Kosztów Własnych,

Wydziału Statystyki i Sprawozdawczości.

§  3a. 5
Departament Organizacji ma organizację bezwydziałową.
§  4.
Departament Kadr składa się z:

Wydziału Polityki Kadr,

Wydziału Obsad Ministerstwa,

Wydziału Obsad Polskich Kolei Państwowych,

Wydziału Obsad Przedsiębiorstw.

§  5. 6
Departament Szkolenia Zawodowego składa się z:

Wydziału Osobowego,

Wydziału Planowania i Organizacji Szkolenia,

Wydziału Szkół,

Wydziału Kursów Zawodowych,

Wydziału Gospodarki Szkolnej,

Wydziału Programów i Metodyki.

§  6. 7
Departament, Zatrudnienia I Płac składa się z:

Wydziału Zatrudnienia,

Wydziału Norm Pracy,

Wydziału Płac.

§  7.
Departament Zdrowia składa się z:

Wydziału Planowania,

Wydziału Lecznictwa Otwartego,

Wydziału Lecznictwa Zamkniętego,

Wydziału Orzecznictwa,

Wydziału Higieny Zapobiegawczej.

§  8. 8
Departament Socjalny składa się z:

Wydziału Socjalnego,

Wydziału Budownictwa Socjalnego,

Wydziału Emerytur i Ubezpieczeń,

Samodzielnego Referatu Rachunkowo-Budżetowego.

§  9. 9
Departament Finansów składa się z:

Wydziału Planów Finansowych i Finansowania I,

Wydziału Planów Finansowych i Finansowania II,

Wydziału Finansowania Inwestycji i Kapitalnych Remontów,

Wydziału Kontroli Dochodów.

§  10.
Departament Księgowości składa się z:

Wydziału Organizacji Księgowości,

Wydziału Bilansów,

Wydziału Księgowości Materiałowej,

Wydziału Księgowości Środków Trwałych.

§  11.
Departament Zaopatrzenia składa się z:

Wydziału Planowania Zaopatrzenia,

Wydziału Gospodarki Materiałowej,

Wydziału Norm i Odbiorów,

Wydziału Zaopatrzenia Hutniczego,

Wydziału Zaopatrzenia Elektrotechnicznego,

Wydziału Zaopatrzenia Chemicznego, Budowlanego i Produktów Naftowych,

Wydziału Zaopatrzenia Włókienniczego i Odzieżowego,

Wydziału Zaopatrzenia w Narzędzia, Przyrządy i Inwentarz.

§  12.
Departament Inwestycji składa się z:

Wydziału Planowania Inwestycji,

Wydziału Wykonawstwa Inwestycyjnego,

Wydziału Dokumentacji Technicznej,

Wydziału Zaopatrzenia Inwestycyjnego,

Wydziału Realizacji Finansowej,

Wydziału Sprawozdawczości Inwestycyjnej,

Wydziału Inspekcji Inwestycyjnej.

§  13.
Departament Kontroli składa się z:

Wydziału Analitycznego,

Zespołów Inspektorów Kontroli.

§  14. 10
Departament Techniki składa się z:

Wydziału Koordynacji Technicznej,

Wydziału Racjonalizacji i Wynalazczości,

Wydziału Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,

Wydziału Normalizacji,

Wydziału Kapitalnych Remontów,

Głównego Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej.

§  15. 11
Departament Budżetowo-Gospodarczy składa się z:

Wydziału Budżetowego,

Wydziału Gospodarczego,

Kancelarii Głównej,

Wydziału Nieruchomości i Gospodarki Lokalowej.

§  16. 12
(skreślony).
§  17. 13
Departament Ruchu składa się z:

Wydziału Organizacji Ruchu Pasażerskiego,

Wydziału Organizacji Ruchu Towarowego,

Wydziału Wykonawstwa Ruchu,

Wydziału Technicznego,

Wydziału Planowo-Ekonomicznego.

§  18. 14
Departament Handlowo-Taryfowy składa się z:

Wydziału Taryf Osobowych,

Wydziału Taryf Towarowych Wewnętrznych,

Wydziału Ekspedycyjnego,

Wydziału Spedycyjnego,

Samodzielnego Referatu Wyrównawczego,

Samodzielnego Referatu Obsługi Klientów,

Wydziału Planowo-Ekonomicznego.

§  19. 15
Departament Mechaniczny składa się z:

Wydziału Parowozowego,

Wydziału Wagonowego,

Wydziału Mototrakcyjnego,

Wydziału Warsztatowego,

Wydziału Technicznego,

Wydziału Zakupu i Odbioru Taboru,

Wydziału Planowo-Ekonomicznego.

§  20. 16
Departament Drogowy składa się z:

Wydziału Nawierzchni,

Wydziału Podtorza i Mostów,

Wydziału Budynków,

Wydziału Pomiarowego,

Wydziału Mechanizacji i Remontów,

Wydziału Nasycalni,

Wydziału Planowo-Ekonomicznego.

§  21. 17
Departament Elektrotechniczny składa się z:

Wydziału Zabezpieczenia Ruchu Pociągów,

Wydziału Telekomunikacji,

Wydziału Energetyki,

Wydziału Planowo-Ekonomicznego.

§  22.
Departament Kolei Dojazdowych składa się z:

Wydziału Planowania i Sprawozdawczości,

Wydziału Przewozowego,

Wydziału Mechanicznego,

Wydziału Drogowego.

§  23.
Minister Kolei określi organizację:
1)
Komendy Głównej Służby Ochrony Kolei,
2)
szczegółowy podział czynności między departamenty (biura) i wydziały ministerstwa.
§  24.
W skład departamentów i biur, wymienionych w §§ 3-22 z wyjątkiem § 15, wchodzą sekretariaty, które obejmują następujące sprawy:
1)
sporządzanie planów prac i sprawozdań ogólnych z działalności departamentu (biura),
2)
ewidencja zarządzeń normatywnych i utrzymywanie zbiorów wydawnictw urzędowych,
3)
sprawy osobowe i gospodarcze departamentu (biura),
4)
sprawy kancelaryjne.
1 Załącznik § 1:

- zmieniony przez § 1 uchwały nr 10 z dnia 10 stycznia 1952 r. (M.P.52.A-9.79) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 1952 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały nr 46 z dnia 9 lutego 1952 r. (M.P.52.A-16.186) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 25 lutego 1952 r.

- zmieniony przez § 6 pkt 1 uchwały nr 127 z dnia 8 marca 1952 r. w sprawie organizacji turystyki. (M.P.52.A-26.341) z dniem 28 marca 1952 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały nr 386 z dnia 14 maja 1952 r. (M.P.52.A-44.620) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 29 maja 1952 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały nr 734 z dnia 10 września 1952 r. (M.P.52.A-80.1290) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 24 września 1952 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały nr 898 z dnia 10 października 1952 r. (M.P.52.A-92.1420) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 1953 r.

2 Załącznik § 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 uchwały nr 734 z dnia 10 września 1952 r. (M.P.52.A-80.1290) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 24 września 1952 r.
3 Załącznik § 2a dodany przez § 1 pkt 2 uchwały nr 386 z dnia 14 maja 1952 r. (M.P.52.A-44.620) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 29 maja 1952 r.
4 Załącznik § 2b dodany przez § 1 pkt 3 uchwały nr 734 z dnia 10 września 1952 r. (M.P.52.A-80.1290) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 24 września 1952 r.
5 Załącznik § 3a dodany przez § 1 pkt 2 uchwały nr 46 z dnia 9 lutego 1952 r. (M.P.52.A-16.186) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 25 lutego 1952 r.
6 Załącznik § 5 zmieniony przez § 1 pkt 3 uchwały nr 386 z dnia 14 maja 1952 r. (M.P.52.A-44.620) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 29 maja 1952 r.
7 Załącznik § 6 zmieniony przez § 1 pkt 3 uchwały nr 46 z dnia 9 lutego 1952 r. (M.P.52.A-16.186) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 25 lutego 1952 r.
8 Załącznik § 8 zmieniony przez § 1 pkt 4 uchwały nr 46 z dnia 9 lutego 1952 r. (M.P.52.A-16.186) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 25 lutego 1952 r.
9 Załącznik § 9:

- zmieniony przez § 1 pkt 5 uchwały nr 46 z dnia 9 lutego 1952 r. (M.P.52.A-16.186) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 25 lutego 1952 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 4 uchwały nr 734 z dnia 10 września 1952 r. (M.P.52.A-80.1290) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 24 września 1952 r.

10 Załącznik § 14 zmieniony przez § 1 pkt 6 uchwały nr 46 z dnia 9 lutego 1952 r. (M.P.52.A-16.186) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 25 lutego 1952 r.
11 Załącznik § 15 zmieniony przez § 1 pkt 7 uchwały nr 46 z dnia 9 lutego 1952 r. (M.P.52.A-16.186) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 25 lutego 1952 r.
12 Załącznik § 16 skreślony przez § 6 pkt 2 uchwały nr 127 z dnia 8 marca 1952 r. w sprawie organizacji turystyki. (M.P.52.A-26.341) z dniem 28 marca 1952 r.
13 Załącznik § 17 zmieniony przez § 1 pkt 8 uchwały nr 46 z dnia 9 lutego 1952 r. (M.P.52.A-16.186) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 25 lutego 1952 r.
14 Załącznik § 18:

- zmieniony przez § 1 pkt 9 uchwały nr 46 z dnia 9 lutego 1952 r. (M.P.52.A-16.186) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 25 lutego 1952 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 5 uchwały nr 734 z dnia 10 września 1952 r. (M.P.52.A-80.1290) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 24 września 1952 r.

15 Załącznik § 19 zmieniony przez § 1 pkt 10 uchwały nr 46 z dnia 9 lutego 1952 r. (M.P.52.A-16.186) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 25 lutego 1952 r.
16 Załącznik § 20 zmieniony przez § 1 pkt 11 uchwały nr 46 z dnia 9 lutego 1952 r. (M.P.52.A-16.186) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 25 lutego 1952 r.
17 Załącznik § 21:

- zmieniony przez § 1 pkt 12 uchwały nr 46 z dnia 9 lutego 1952 r. (M.P.52.A-16.186) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 25 lutego 1952 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 uchwały nr 898 z dnia 10 października 1952 r. (M.P.52.A-92.1420) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 1953 r.