Dział 1 - Tymczasowy ramowy zakres działania i organizacja wewnętrzna wydziałów kultury, oddziałów kultury i stanowisk pracy do spraw kultury prezydiów rad narodowych.

Monitor Polski

M.P.1957.66.406

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 sierpnia 1957 r.

Dział  1.

§  1.
Do zakresu działania wydziału kultury należy:
1)
opracowywanie planu rozwoju życia kulturalnego na terenie województwa (miasta) w porozumieniu ze związkami twórców, organizacjami społecznymi i instytucjami gospodarczymi;
2)
ustalanie podstawowych rocznych wskaźników do planów usługowych i finansowych jednostek bezpośrednio podległych, z tym że dla szkolnictwa artystycznego - na podstawie wytycznych Ministerstwa Kultury i Sztuki;
3)
nadzorowanie działalności jednostek podległych;
4)
udzielanie wytycznych i instruktażu organom kultury prezydiów rad narodowych niższego stopnia;
5)
koordynowanie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej;
6)
popieranie rozwoju twórczości artystycznej w dziedzinie literatury, teatru, muzyki, plastyki i sztuki ludowej;
7)
popieranie rozwoju i działalności stowarzyszeń społeczno-kulturalnych.

Sprawy ogólno-organizacyjne i pracownicze.

§  2.
1.
Grupa spraw ogólno-organizacyjnych obejmuje:
1)
opracowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących organizacji wydziału kultury i jednostek podległych;
2)
opracowywanie projektów uchwał rady narodowej i jej prezydium w sprawach kultury i kontrolę ich wykonania;
3)
prowadzenie spraw przed sądami i komisjami arbitrażowymi i udzielanie porad prawnych;
4)
obsługę komisji kultury rady narodowej;
5)
załatwianie wniosków komisji kultury skierowanych do wydziału przez prezydium rady narodowej;
6)
załatwianie interpelacji radnych;
7)
załatwianie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na przedsięwzięcia rozrywkowe;
8)
załatwianie skarg i zażaleń oraz krytyki i interwencji prasowych, dotyczących działalności wydziału kultury i jednostek podległych;
9)
załatwianie spraw dotyczących muzeów, teatrów, instytucji muzycznych, kin i innych instytucji widowiskowych (w odniesieniu do teatrów, instytucji muzycznych i innych przedsiębiorstw i placówek widowiskowych mają zastosowanie przepisy § 3 zarządzenia Ministra Kultury i Sztuki nr 228 z dnia 29 grudnia 1955 r. w sprawie rozszerzenia uprawnień rad narodowych w zakresie nadzoru nad instytucjami teatralnymi i muzycznymi, dotowanymi i państwowymi);
10)
załatwianie spraw bytowych i mieszkaniowych twórców i działaczy kulturalnych oraz spraw lokalowych instytucji kulturalnych;
11)
załatwianie spraw związanych z wymianą kulturalną z zagranicą;
12)
opracowywanie zbiorczych planów pracy wydziału kultury i sprawozdań z ich wykonania;
13)
prowadzenie spraw administracyjno-gospodarczych wydziału;
14)
załatwianie spraw nie objętych zakresem pracy innych komórek organizacyjnych wydziału.
2.
Grupa spraw pracowniczych obejmuje:
1)
przyjmowanie, przenoszenie, zwalnianie i przeszeregowywanie pracowników będących w nomenklaturze wydziału kultury oraz prowadzenie ich ewidencji;
2)
opracowywanie wniosków osobowych w zakresie przyjmowania, przenoszenia, zwalniania kierowników wydziałów (oddziałów) w prezydiach powiatowych i miejskich (miast stanowiących powiaty) rad narodowych;
3)
przygotowywanie wniosków osobowych wymagających uzgodnienia lub decyzji Ministra Kultury i Sztuki w sprawie przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i przeszeregowywania pracowników jednostek podległych;
4)
przygotowywanie wniosków w sprawach odznaczeń państwowych i nagród;
5)
wydawanie legitymacji i zaświadczeń służbowych.

Sprawy planowania, zatrudnienia i płac, inwestycji i zaopatrzenia.

§  3.
1.
Grupa spraw planowania, zatrudnienia i płac obejmuje:
1)
opracowywanie wytycznych do rocznych i wieloletnich planów rozwoju urządzeń kulturalnych;
2)
opracowywanie wskaźników do rocznych planów na podstawie wytycznych narodowego planu gospodarczego przy zachowaniu przepisów określonych zarządzeniem nr 139 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 30 listopada 1956 r. i sporządzanie zestawień zbiorczych w tym zakresie;
3)
uzgadnianie wskaźników planów rocznych z komórkami organizacyjnymi prezydium rady narodowej oraz uzyskiwanie w tym zakresie opinii Ministerstwa Kultury i Sztuki;
4)
opracowywanie projektów planów i przepisów określających lub interpretujących zasady planowania w jednostkach podległych;
5)
prowadzenie sprawozdawczości i statystyki w zakresie usług, zatrudnienia i funduszu płac, akcji socjalnej itp.;
6)
analizę ekonomiczną oraz kontrolę wykonania planów okresowych,
7)
kontrolę prawidłowości zaszeregowania pracowników na podstawie obowiązujących tabel płac (umowy zbiorowe) oraz kontrolę prawidłowości stosowania stawek przy wypłatach z bezosobowego funduszu płac;
8)
planowanie, finansowanie i kontrolę akcji socjalnej oraz spraw bezpieczeństwa i higieny pracy (kontrolę przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy);
9)
nadzór nad sprawami związanymi z bezpieczeństwem przeciwpożarowym w jednostkach podległych;
10)
opiniowanie wniosków jednostek nadzorowanych w zakresie zagadnień objętych działalnością wydziału kultury.
2.
Grupa spraw inwestycji i zaopatrzenia obejmuje:
1)
opracowywanie rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych w układzie rzeczowym;
2)
dokonywanie zmian w planie w zakresie uprawnień inwestora naczelnego;
3)
zgłaszanie wniosków o dokonanie zmian w planie do akceptacji przez inwestora centralnego;
4)
opiniowanie wniosków o przyznanie środków własnych;
5)
opracowywanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdań inwestycyjnych;
6)
opracowywanie planu remontów kapitalnych;
7)
realizację tytułów zbiorowych;
8)
nadzór nad dyscypliną inwestycyjną;
9)
kontrolę postępu robót na placach budów;
10)
prowadzenie spraw związanych z rozwojem budownictwa placówek kulturalnych ze środków społecznych;
11)
zgłaszanie wniosków pokontrolnych do komisji planowania gospodarczego;
12)
udział w odbiorach robót;
13)
opracowywanie projektu planu rozdziału robót;
14)
kontrolę postępu robót w zakresie kapitalnych remontów;
15)
interwencje u władz zwierzchnich w sprawie wykonania planu;
16)
przygotowywanie materiałów na posiedzenia komisji oceny projektów inwestycyjnych;
17)
nadzór nad przygotowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej;
18)
ustalanie wytycznych do planów zaopatrzenia materiałowo-technicznego;
19)
analizę i korektę wniosków dotyczących planu zaopatrzenia opracowywanego przez podległe jednostki;
20)
rozdział kontyngentów materiałowych pomiędzy podległe jednostki;
21)
ustalanie norm zapasów ważniejszych materiałów i kontrolę przestrzegania tych norm;
22)
kontrolę wykonania planu zaopatrzenia, prowadzenie statystyki oraz opracowywanie odpowiednich sprawozdań w tym zakresie;
23)
opracowywanie zamówień oraz rozdział urządzeń, maszyn, narzędzi i inwentarza między podległe jednostki.

Sprawy finansów i księgowości.

§  4.
Grupa spraw finansów i księgowości obejmuje:
1)
opracowywanie zbiorczych preliminarzy budżetowych;
2)
wykonywanie funkcji dysponenta kredytów II stopnia w stosunku do podporządkowanych jednostek budżetowych;
3)
obsługę budżetową wydziału (funkcje dysponenta III stopnia);
4)
sporządzanie zbiorczych sprawozdań z wykonania budżetu;
5)
opracowywanie i ustalanie rocznych zadań planowych (rzeczowych i finansowych) dla podległych jednostek;
6)
nadzorowanie i kontrolę gospodarki oraz dyscypliny finansowej w wydziale i w podległych jednostkach;
7)
analizę sprawozdań finansowych podległych jednostek budżetowych i na rozrachunku gospodarczym oraz sporządzanie zbiorczych sprawozdań finansowych;
8)
opracowywanie zarządzeń wydziału mających bezpośredni wpływ na gospodarkę środkami materiałowymi i pieniężnymi w jednostkach podległych;
9)
dokonywanie rewizji dokumentalnych w jednostkach podległych.

Sprawy kulturalno-oświatowe.

§  5.
Grupa spraw kulturalno-oświatowych obejmuje:
1)
koordynację działalności instytucji i organizacji pracy kulturalno-oświatowej w zakresie: obchodów, rocznic, pokazów, przeglądów, konkursów, festiwali i organizacji kulturalnego wypoczynku oraz amatorskiego ruchu artystycznego;
2)
pomoc w zaopatrywaniu ośrodków pracy kulturalno-oświatowej w materiały repertuarowe, stroje, instrumenty i pomoce naukowe;
3)
nadzór nad działalnością wojewódzkiego domu kultury;
4)
udzielanie pomocy twórcom ludowym i działaczom kulturalnym oraz występowanie z wnioskami w sprawie ich nagradzania i odznaczeń;
5)
opiniowanie projektów statutów i regulaminów dotyczących organizacji i zasad działalności świetlic i domów kultury oraz stowarzyszeń kulturalno-oświatowych;
6)
pomoc w działalności rad społecznych przy domach kultury i zarządach świetlic;
7)
organizowanie pracy kulturalno-oświatowej wśród ludności rodzimej Ziem Zachodnich i grup narodowościowych;
8)
opracowywanie wniosków w sprawie dotowania placówek i ośrodków pracy kulturalno-oświatowej;
9)
organizowanie szkolenia dla pracowników organów kultury prezydiów rad narodowych, placówek kulturalno-oświatowych i aktywu społecznego;
10)
występowanie z wnioskami w sprawach finansowych, inwestycyjnych i sieci placówek kulturalno-oświatowych.

Uwaga: W województwach, na których terenie nie ma wojewódzkich domów kultury, wydział kultury organizuje pomoc instrukcyjno-metodyczną dla ruchu kulturalno-oświatowego.

Sprawy bibliotek.

§  6.
Grupa spraw bibliotek obejmuje:
1)
koordynowanie działalności bibliotek oraz współpracy organizacji społecznych i instytucji kulturalnych, prowadzących działalność oświatowo-czytelniczą i dystrybucyjną;
2)
planowanie i nadzorowanie działalności sieci publicznych bibliotek powszechnych przez:
a)
wydawanie wytycznych i instrukcji w sprawach działalności bibliotek, analizowanie stanu i wyników tej działalności oraz ich potrzeb,
b)
opracowywanie wytycznych do projektu planu gospodarczego i preliminarza budżetowego oraz opiniowanie projektów tych planów,
c)
podział limitów budżetowych stosownie do potrzeb,
d)
czuwanie nad właściwym doborem książek oraz kontrolowanie terenowego zakupu książek,
e)
czuwanie nad przydzielaniem bibliotekom odpowiednich lokali oraz urządzeń,
f)
występowanie z wnioskami i opiniowanie w sprawach kadr kierowniczych bibliotek powiatowych i miejskich (miast stanowiących powiaty),
g)
lustrację bibliotek i opracowywanie zaleceń poinspekcyjnych.

Uwaga: W zależności od potrzeb i warunków miejscowych zadania wymienione w ust. 1 może spełniać powołana w wydziale komórka do spraw bibliotek (oddział lub stanowisko pracy) lub też zadania te mogą być przekazane wojewódzkiej (miejskiej miasta wyłączonego z województwa) bibliotece publicznej.

Sprawy szkolnictwa artystycznego.

§  7.
Grupa spraw szkolnictwa artystycznego obejmuje:
1)
przygotowywanie wniosków w sprawie sieci szkół artystycznych I i II stopnia, liceów bibliotekarskich i kulturalno-oświatowych, ognisk artystycznych, techników budowy instrumentów muzycznych, burs i internatów oraz szkolnych gospodarstw pomocniczych;
2)
wizytowanie i instruowanie szkół i ognisk artystycznych;
3)
analizę wyników nauczania oraz dążenie do podniesienia poziomu dydaktycznej i wychowawczej działalności podległych jednostek;
4)
sprawowanie nadzoru nad całością akcji rekrutacyjnej młodzieży do szkół i ognisk artystycznych oraz współpracę w tym zakresie z pełnomocnikiem prezydium rady narodowej do spraw rekrutacji;
5)
organizowanie akcji doskonalenia kadr pedagogicznych pod względem zawodowym oraz współpracę w tym zakresie z okręgowym zespołem metodyczno-programowym;
6)
bezpośredni nadzór nad działalnością okręgowego zespołu metodyczno-programowego;
7)
współpracę z kierownictwem społecznych organizacji młodzieżowych w sprawach związanych z działalnością tych organizacji na terenie podległych jednostek;
8)
organizację i nadzór nad praktykami wakacyjnymi i obozami letnimi dla młodzieży;
9)
występowanie z wnioskami w sprawach osobowych pracowników podległych jednostek w ramach ustalonej nomenklatury kadr;
10)
współpracę z wyższym szkolnictwem artystycznym w sprawach związanych z jednolitym tokiem nauczania poszczególnych kierunków szkolenia artystycznego;
11)
współpracę z terenowymi władzami nadzoru innego szkolnictwa, instytucjami i organizacjami kulturalno-artystycznymi i społecznymi w zakresie spraw związanych z działalnością podległych jednostek;
12)
współpracę ze szkolnymi komitetami rodzicielskimi oraz szkolnymi komitetami opiekuńczymi;
13)
występowanie z wnioskami i opiniowanie planów: usługowych, zatrudnienia, zaopatrzenia, stypendiów i preliminarzy budżetowych jednostek podległych;
14)
zgłaszanie wniosków w sprawach lokalowych, inwestycyjnych i kapitalnych remontów jednostek podległych;
15)
występowanie z wnioskami w sprawie zapewnienia środków finansowych dla okręgowych zespołów metodyczno-programowych;
16)
występowanie z wnioskami oraz opiniowanie planów produkcyjnych i finansowych szkolnych gospodarstw pomocniczych, usług, finansów, zatrudnienia, zaopatrzenia, stypendiów oraz sprawozdawczości;
17)
nadzorowanie i współdziałanie z właściwymi komórkami wydziału i innymi jednostkami prezydium rady narodowej w sprawach bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej jednostek podległych.

Sprawy plastyki i sztuki ludowej.

§  8.
Grupa spraw plastyki i sztuki ludowej obejmuje:
1)
współpracę z instytucjami zajmującymi się upowszechnianiem plastyki i sztuki ludowej oraz występowanie z wnioskami o przyznanie im dotacji;
2)
pomoc w załatwianiu spraw bytowych plastyków zawodowych i twórców ludowych przy współpracy ze związkami twórców i instytucjami pracującymi w dziedzinie sztuki ludowej;
3)
koordynację wystaw artystycznych na terenie województwa;
4)
inicjowanie organizacji wystaw i konkursów w zakresie sztuki ludowej;
5)
prowadzenie zakupów dzieł sztuki twórców zawodowych i dzieł sztuki ludowej;
6)
organizowanie nadzoru artystycznego w zakresie rozpowszechnienia plastyki nad:
a)
wydawnictwami okolicznościowymi (plakaty, ulotki, dyplomy, pocztówki itd.),
b)
poziomem artystycznym produkcji przemysłu drobnego,
c)
budową pomników,
d)
poziomem wnętrz obiektów użyteczności publicznej i propagandą od strony plastycznej;
7)
osiedlanie i otaczanie opieką twórców (plastyków) na terenie województwa (miasta);
8)
udzielanie stypendiów plastykom i twórcom ludowym;
9)
obsługę wojewódzkiej komisji artystycznej w zakresie spraw nadzoru artystycznego, ocen i zakupów;
10)
współpracę ze związkami twórców i towarzystwami popierania sztuk pięknych oraz instytucjami przemysłowo-handlowymi artystycznych przedmiotów użytkowych.