Monitor Polski

M.P.1955.97.1327

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 października 1955 r.

ZARZĄDZENIE NR 305
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 13 października 1955 r.
w sprawie tymczasowych zasad współdziałania technicznej inspekcji pracy z urzędami górniczymi w zakresie nadzoru nad zakładami górniczymi.

Na podstawie art. 4 ust. 4 dekretu z dnia 10 listopada 1954 r. o przejęciu przez związki zawodowe zadań w dziedzinie wykonywania ustaw o ochronie, bezpieczeństwie i higienie pracy oraz sprawowania inspekcji pracy (Dz. U. Nr 52, poz. 260) zarządza się w porozumieniu z Centralną Radą Związków Zawodowych, co następuje:
§  1. Użyte w zarządzeniu określenie:
1) "dekret" - oznacza dekret z dnia 10 listopada 1954 r. o przejęciu przez związki zawodowe zadań w dziedzinie wykonywania ustaw o ochronie, bezpieczeństwie i higienie pracy oraz sprawowania inspekcji pracy (Dz. U. Nr 52, poz. 260),
2) "prawo górnicze" - oznacza dekret z dnia 6 maja 1953 r. - Prawo górnicze (Dz. U. z 1955 r. Nr 10, poz. 65).
§  2.
1. Techniczni inspektorzy pracy sprawują nadzór nad zakładami górniczymi w pełnym zakresie przysługujących im na podstawie dekretu uprawnień w sprawach:
1) prac wzbronionych młodocianym i kobietom, skróconego czasu pracy oraz urlopów dodatkowych,
2) bezpieczeństwa i higieny pracy na powierzchni.
2. Nadzór określony w ust. 1 obejmuje w szczególności, oprócz wizytowania zakładów górniczych, wydawanie nakazów i orzekanie kar (art. 6 i 10 dekretu).
3. Odpisy wydanych nakazów techniczni inspektorzy pracy przesyłają do wiadomości właściwym okręgowym urzędom górniczym.
§  3. W sprawach bezpieczeństwa i higieny pracy pod ziemią techniczni inspektorzy pracy sprawują nadzór w zakresie określonym w dalszych przepisach zarządzenia.
§  4.
1. Techniczni inspektorzy pracy są uprawnieni do wizytowania zakładów górniczych pod ziemią oraz żądania udzielania informacji i okazywania dokumentów (art. 6 pkt 1 i 2 dekretu).
2. Odpisy protokołów wizytacji zakładów górniczych pod ziemią techniczni inspektorzy pracy przesyłają właściwym okręgowym urzędom górniczym.
§  5. Okręgowe urzędy górnicze na podstawie protokołów wizytacji technicznych inspektorów pracy (§ 4 ust. 2):
1) wydają zarządzenia celem usunięcia stwierdzonych uchybień i braków w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, ustalając przy tym terminy wykonania zarządzeń,
2) wszczynają postępowanie dyscyplinarne lub karno-administracyjne na podstawie prawa górniczego.
§  6.
1. W razie gdy protokół technicznego inspektora pracy nie zawiera wystarczających danych do wydania zarządzenia, okręgowy urząd górniczy porozumiewa się bezpośrednio z technicznym inspektorem pracy lub bez zwłoki przeprowadza wizytację zakładu górniczego.
2. Jeżeli w sprawie uchybień i braków wytkniętych w protokole technicznego inspektora pracy zostało już wydane zarządzenie, okręgowy urząd górniczy powiadamia o tym oddzielnie technicznego inspektora pracy.
§  7. Okręgowe urzędy górnicze przesyłają właściwym technicznym inspektorom pracy do wiadomości odpisy wydanych zarządzeń dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
§  8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.