Tymczasowe odstępstwa od stosowania przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, przerw i okresów odpoczynków kierowców.

Monitor Polski

M.P.2020.360

Akt utracił moc
Wersja od: 17 kwietnia 2020 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 17 kwietnia 2020 r.
w sprawie tymczasowych odstępstw od stosowania przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, przerw i okresów odpoczynków kierowców

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1412) ogłasza się, co następuje:
1.
W okresie od dnia 17 kwietnia 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., po powiadomieniu i uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej, wprowadza się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosownie do art. 14 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 (Dz. Urz. UE L 102 z 11.04.2006, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem (WE) nr 561/2006", tymczasowe odstępstwa od stosowania przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, przerw i okresów odpoczynków kierowców wykonujących krajowe i międzynarodowe przewozy drogowe rzeczy i osób.
2.
Tymczasowe odstępstwa, o których mowa w ust. 1, mają zastosowanie do kierowców wykonujących przewozy drogowe rzeczy i kierowców wykonujących przewozy drogowe osób w związku z powrotami obywateli do ich krajów miejsca zamieszkania.
3.
Dla kierowców, o których mowa w ust. 2, wprowadzono następujące tymczasowe odstępstwa od art. 6 ust. 1-3, art. 7 i art. 8 ust. 8 rozporządzenia (WE) nr 561/2006:
1)
dzienny czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 11 godzin;
2)
tygodniowy czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 60 godzin;
3)
łączny czas prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni nie może przekroczyć 96 godzin;
4)
po okresie prowadzenia pojazdu trwającym pięć i pół godziny kierowcy przysługuje ciągła przerwa trwająca co najmniej czterdzieści pięć minut;
5)
kierowca, jeżeli dokona takiego wyboru, może wykorzystać również regularny tygodniowy okres odpoczynku w pojeździe, o ile posiada on odpowiednie miejsca do spania dla każdego kierowcy i pojazd znajduje się na postoju.
4.
Zgodnie z brzmieniem uzgodnionego z Komisją Europejską powiadomienia, o którym mowa w ust. 1:
1)
kierowcy, o których mowa w ust. 2, wpisują odręcznie na odwrocie wykresówki tachografu analogowego lub wydruku z tachografu cyfrowego przypadki skorzystania z odstępstw, o których mowa w ust. 1;
2)
stosowanie tymczasowych odstępstw, o których mowa w ust. 1, nie może powodować pogorszenia warunków pracy kierowców i poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego.
1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2257).