Monitor Polski

M.P.1956.45.542

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1956 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA PAŃSTWOWEJ KOMISJI ETATÓW
z dnia 19 maja 1956 r.
w sprawie tymczasowej tabeli stanowisk oraz dodatków funkcyjnych i służbowych dla pracowników Ministerstwa Kolei objętych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 maja 1956 r. w sprawie uposażenia pracowników zatrudnionych w Ministerstwie Kolei.

Na podstawie § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 maja 1956 r. w sprawie uposażenia pracowników zatrudnionych w Ministerstwie Kolei (Dz. U. Nr 13, poz. 64) zarządza się, co następuje:
§  1. Dla pracowników Ministerstwa Kolei objętych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 maja 1956 r. w sprawie uposażenia pracowników zatrudnionych w Ministerstwie Kolei (Dz. U. Nr 13, poz. 64) ustala się następujące tabele stanowisk oraz stawek dodatków funkcyjnych bądź służbowych przywiązanych do tych stanowisk:

I. dla pracowników departamentów centralnych zarządów (zarządów) z wyłączeniem Centralnego Zarządu Zaopatrzenia Materiałowo-Technicznego oraz Centralnego Zarządu Zaopatrzenia Kolejarzy:

KolejnośćStanowisko służboweGrupa uposażeniaStawka dodatku funkcyjnego lub służbowego
1Dyrektor departamentu (gabinetu, centralnego zarządu, zarządu, centralnej księgowości - główny księgowy resortu), szef Zarządu Polityczno-Wychowawczego, główny inspektor bezpieczeństwa ruchu, komendant główny ochrony kolei2 - 11
23 - 12 - 1
3Zastępca dyrektora departamentu (gabinetu, centralnego zarządu, Zarządu, centralnej księgowości - głównego księgowego resortu, szefa Zarządu Polityczno-Wychowawczego), główny dyspozytor przewozów, pełnomocnik -do spraw elektryfikacji3 - 22
4Naczelny inżynier w centralnych zarządach, główny inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy, główny inspektor dozoru technicznego4 - 23
5Naczelnik wydziału, kierownik wydziału w Zarządzie Polityczno-Wychowawczym, główny geolog, zastępca głównego dyspozytora przewozów, starszy inżynier, starszy instruktor w Zarządzie Polityczno-Wychowawczym, starszy inspektor resortowy, starszy księgowy - rewident, starszy inspektor bezpieczeństwa ruchu, starszy lekarz orzecznictwa, główny mechanik, główny inspektor przeciwpożarowy, starszy inspektor5 - 33
6Starszy radca5 - 34 - 3
7Starszy instruktor kadrowy w centralnych zarządach, starszy dyspozytor przewozów, starszy inżynier pracy wagonów5 - 34
8Inspektor resortowy, inspektor bezpieczeństwa ruchu, księgowy-rewident, instruktor w Zarządzie Polityczno-Wy chowa w-czym, inżynier, kierownik oddziału w Zarządzie Statystyki Kolejowej, starszy technik w Zarządzie Statystyki Kolejowej, inspektor, dyspozytor6-5
9Starszy referent kadrowy6 - 55
10Radca6 - 5a
11Sekretarz ministra (podsekretarza stanu, generalnego dyrektora), kierownik kancelarii głównej, kierownik kancelarii tajnej, intendent7 - 5a - 5
12Kierownik zespołu operatorów maszyn analitycznych7 - 5b
13Referendarz8 - 6b
14Podreferendarz samodzielnie referujący sprawy9 - 7c
15Podreferendarz9 - 7-
16Starsza maszynistka, starszy operator maszyn statystycznych, starszy operator maszyn analitycznych8 - 7-
17Kreślarz10-7
18Operator maszyn statystycznych, operator maszyn analitycznych9 - 8-
19Magazynier11 - 8-
20Maszynistka11 - 9-
31Starszy woźny, powielaczowy (stylotypista)9 - 10
22Woźny10 - 12

II. dla pracowników Centralnego Zarządu Zaopatrzenia Materiałowo-Technicznego i Centralnego Zarządu Zaopatrzenia Kolejarzy:

KolejnośćStanowisko służboweGrupa uposażeniaStawka dodatku funkcyjnego lub służbowego
1Dyrektor2 - 11
2Zastępca dyrektora3 - 22
3Naczelnik wydziału, główny instruktor finansowy, starszy księgo wy-rewident5 - 33
4Starszy ekonomista, starszy inspektor, starszy planista, starszy instruktor, starszy inżynier, starszy technik normowania pracy5 - 34 - 3
5Inspektor, instruktor (zaopatrzenia kolejarzy, finansowy, kontroli handlowej), księgowy-rewident6 - 54
6Instruktor, starszy technik, inżynier, planista, ekonomista6-5a
7Technik, starszy referent6 - 5b
8Referent8 - 6c - b
9Młodszy referent9 - 7c
10Starsza maszynistka8 - 7-
11Maszynistka, rejestrator11 - 9-
§  2. Pracownicy zajmujący w dniu 1 kwietnia 1956 r. stanowiska starszych referendarzy zatrzymują do czasu pozostawania na tych stanowiskach grupę uposażenia oraz stawkę dodatku służbowego przewidziane rozporządzeniami Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1951 r. (Dz. U. Nr 34, poz. 261 i 262).
§  3. Od pracowników na stanowiskach naczelnego inżyniera, starszego inżyniera, inżyniera wymagane jest posiadanie uprawnień do tytułu zawodowego inżyniera. W stosunku do pracowników zajmujących te stanowiska, a nie mających uprawnień do tytułu inżyniera, stosować należy nomenklaturę: zamiast "naczelny inżynier" - "zastępca dyrektora do spraw technicznych", zamiast "starszy inżynier" - "starszy instruktor (starszy inspektor techniczny)", zamiast "inżynier" - "instruktor (inspektor) techniczny".
§  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 kwietnia 1956 r.