Monitor Polski

M.P.1953.A-105.1413

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1953 r.

ZARZĄDZENIE NR 157
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 17 listopada 1953 r.
w sprawie tymczasowej tabeli stanowisk oraz dodatków funkcyjnych i służbowych dla pracowników w dziale Ministerstwa Finansów.

Na podstawie § 4 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie ustalenia stanowisk służbowych i zaszeregowania do grup uposażenia pracowników państwowych podlegających ustawie o państwowej służbie cywilnej (Dz. U. z 1949 r. Nr 14, poz. 92 oraz z 1953 r. Nr 33, poz. 137 i Nr 37, poz. 156) i § 18 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie dodatków funkcyjnych i służbowych dla pracowników państwowych (Dz. U. z 1949 r. Nr 14, poz. 94 i Nr 53, poz. 406 oraz z 1953 r. Nr 37, poz. 157) zarządza się, co następuje:
§  1. Zezwala się na utworzenie w dziale Ministerstwa Finansów nowych stanowisk, wymienionych w załączniku, do czasu uwzględnienia ich w ogólnej tabeli stanowisk oraz przyznaje się przewidziane w tym załączniku dla poszczególnych stanowisk dodatki funkcyjne według stawek w nim określonych.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 lipca 1953 r.

ZAŁĄCZNIK 

TABELA STANOWISK W MINISTERSTWIE FINANSÓW

KolejnośćStanowisko służbowe (tytuł)Grupa uposażenia miesięcznegoStawka dodatku funkcyjnego
Zarząd Centralny
1.Dyrektor Zarządu Dochodów Państwowych, dyrektor Centralnego Zarządu Szkolenia Zawodowego, Główny Inspektor Kontroli FinansowejII - I1
2.Zastępca dyrektora Zarządu Budżetu Państwa, zastępca dyrektora Zarządu Dochodów Państwowych, zastępca dyrektora Centralnego Zarządu Szkolenia Zawodowego, zastępca Głównego Inspektora Kontroli FinansowejIII - II2
3.Naczelnik Biura Rejestru PrzedsiębiorstwV - III3