Monitor Polski

M.P.1951.A-102.1487

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1967 r.

ZARZĄDZENIE Nr 174
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 8 grudnia 1951 r.
w sprawie tymczasowej tabeli stanowisk oraz dodatków funkcyjnych i służbowych dla pracowników w dziale Ministerstwa Sprawiedliwości. *

Na podstawie § 4 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie ustalenia stanowisk służbowych i zaszeregowania do grup uposażenia pracowników państwowych, podlegających ustawie o państwowej służbie cywilnej, oraz pracowników samorządowych (Dz. U. R. P. Nr 14, poz. 92) oraz § 18 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie dodatków funkcyjnych i służbowych dla pracowników państwowych i samorządowych oraz przewodniczących organów wykonawczych gmin miejskich i wiejskich (Dz. U. R. P. Nr 14, poz. 94 i Nr 53, poz. 406) zarządza się, co następuje:
1. Zezwala się na utworzenie w dziale Ministerstwa Sprawiedliwości nowych stanowisk wymienionych w załączniku Nr 1 do czasu uwzględnienia ich w ogólnej tabeli stanowisk.
2. Pracownikom wymienionym w załączniku Nr 2 przyznaje się dodatki funkcyjne bądź służbowe według stawek w nim określonych.
3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1952 r.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

TABELA STANOWISK W MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI

KolejnośćStanowisko służbowe (tytuł)Grupa uposażenia miesięcznego
1. Zarząd centralny
1.Starszy inspektorV-III
2. Państwowe biura notarialne
A. Biura Notarialne w miastach stanowiących siedzibę sądu wojewódzkiego
1.NotariuszV-III
2.RadcaVI-V
3.ReferendarzVIII-VI
4.PodreferendarzIX-VII
5.Starsza maszynistkaVIII-VII
6.Starszy rejestrator, starszy kancelistaIX-VIII
7.MaszynistkaX-VIII
8.Rejestrator, kancelistaXI-IX
9.Starszy woźnyX-IX
10.WoźnyXI-X
B. Pozostałe biura notarialne
1.NotariuszV-IV
2.ReferendarzVIII-VI
3.PodreferendarzIX-VII
4.Starsza maszynistkaVIII-VII
5.MaszynistkaX-VIII
6.Rejestrator, kancelistaXI-IX
7.Starszy woźnyX-IX
8.WoźnyXI-X

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

DODATKI FUNKCYJNE W MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI

Zarząd centralny.

Starszy inspektor stawka 3

Państwowe biura notarialne

A.

Biura notarialne w miastach stanowiących siedzibę sądu wojewódzkiego

Notariusz stawka 3

B.

Pozostałe biura notarialne

Notariusz stawka 4 lub 3

DODATKI SŁUŻBOWE W MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI

Państwowe biura notarialne

Radca stawka b

Referendarz pobierający uposażenie VII-VI grupy stawka b

Referendarz pobierający uposażenie VIII grupy, podreferendarz samodzielnie referujący stawka c.

* Z dniem 1 lipca 1967 r. w stosunku do pracowników objętych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 1967 r. w sprawie uposażenia pracowników państwowych biur notarialnych (Dz.U.67.25.112) tracą moc wszystkie przepisy w zakresie nim uregulowanym, zgdonie z § 20 ust. 1 pkt 2 wymienionego rozporządzenia.